Ösym Sözleşmeli Kadrolu Personel Memur Alımı Başvurular

ÖSYM personel ve memur alımları kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu sözleşmeli personel memur alımı çerçevesinde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı‘nda görevlendirilmek üzere 11 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. ÖSYM sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi: 15 Ekim 2012. 

Ösym’den yapılan açıklamaya göre, Ösym tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda, başarı sırasına göre 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Sınava, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ve bunların dışında kalan 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar başvurabilecek.

Adaylar, başvuru şartlarının ayrıntılarını www.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilinecek.

Adayların başvurularını, Ösym’nin internet sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 15 Ekim saat 17.30’a kadar, Ösym’nin Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Ösym’ye ulaşacak şekilde posta ile yapması gerekiyor.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2011 ve 2012 KPSSP3 puanının yüzde 70’i (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde 30’unun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 110 aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınav 7 Kasım 2012’de yapılacak. Sınav yeri ve tarihi, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecek. Sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ KADRO PERSONEL MEMUR ALIMI, SINAV VE BAŞVURULAR

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (Ösym), Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alacak. Sözleşmeli kadrolar için başvurular 15 Ekim’de bitecek.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değiklikleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aşağıda belirtilen unvan, sayı, nitelik ve şartlarda Sözleşmeli Personel (Sınav Hizmetleri Uzmanı) alınacaktır. Sözleşme ile çalıştırılacaklarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır;

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, ÖZEL ŞARTLAR

1) İlana ekli tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2) 2010 veya 2011 KPSS Lisans sınavından en az 75 puan almış olmak,

3) Alanlarında KPDS puanı aranan adayların, ilana ekli tabloda belirtilen yabancı dil KPDS’na göre en az (C) seviyesinde, ÜDS puanı aranan adayların sınav puanlarının en az 70 veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile belgelemek,
(KPSS, KPDS, ÜDS ve Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının güncelliğini koruması şarttır.).

4) Özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmamak.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 75 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylar, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 10.02.2012 tarihine kadar, Başkanlığımızın www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini, yabancı dil belgesinin aslını İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Başvurusu kabul edilen adaylara; sözlü sınav tarihi, saati ve yeri 17.02.2012 tarihinde yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır. Genel ve özel şartları taşıyanlardan;

1) Sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlarına göre,) KPSS ve KPDS veya ÜDS puanı arananlarda KPSS ve yabancı dil puanının ortalamasına göre, en yüksek puandan başlamak suretiyle, ilan edilen vizeli kadro sayısının 5 katı aday yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda adayın bölümü ile ilgili bilgisi, ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanları ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak her pozisyon itibariyle yapılacaktır.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, YERLEŞTİRME VE SONUÇLAR

1) Başarı sıralamasında en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, başarılı olan diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecektir.

2) İşe alınmada başarı sıralaması ve Başkanlığın mevcut kadro adedi dikkate alınır. Asil aday ile sözlü sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması, sözleşme imzalandığı halde belirtilen tarihte göreve başlamaması veya şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yedek üyelerle başarı sıralarına göre sözleşme imzalanabilecektir.

3) Başarı sıralamasına göre yerleştirmeye hak kazanan adaylar, istenilecek belgeler ve diğer
hususlar adaylara yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atanmalarına dair hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) kurum dışı nakil talebinde bulunamazlar.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

3) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

osym memur alimi, ösym çağrı merkezi personel alımı, ösym sözleşmeli personel alımı, ösym personel alimi