SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI SINAVI – 2011

“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” sınavla personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı kapsamında 29 uzman yardımcısı sözlü sınavla tek aşamada e alınacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs mesai bitimine kadar yapılabilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sınavla personel alımına ilişkin detaylar şöyle:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (29) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 07–10 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;
* Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (10),
* Hukuk Fakültesi mezunlarından (4),
* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise;
(2) Bilgisayar Mühendisi,
(2) Endüstri Mühendisi,
(1) Elektrik Mühendisi,
(4) Elektrik-Elektronik Mühendisi,
(6) Makine Mühendisi olmak üzere toplam (15),

A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS);
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P73,
Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P97,
Mühendislik Fakülteleri mezunları için KPSS P3,
puan türünden (75) veya üzerinde puan almış olmak,
4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde; 2006 yılı ya da daha sonra yapılan Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya dengi sınavlardan en az (C) düzeyinde başarılı olmak,
5) 01.01.2011 tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmak,

B) SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanılarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip adaylar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Mühendislik fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda gösterilen kadro sayıları esas alınarak yapılacaktır.
2) Giriş sınavında, adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen konularda bilgi düzeyleri, kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin görev bakımından uygunluğu Sınav Komisyonunca değerlendirilecektir.

A) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME VE İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER GRUBU:
* Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,
* İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

B) HUKUK GRUBU:
* Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
* İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

C) MÜHENDİSLİK GRUBU:
* Asıl alan; Matematik, Fizik, Kimya,
* İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.
3) Mühendislik grubundan (bilgisayar, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik ve makine) sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınavın bir parçası olarak 07 Haziran 2011 Salı günü saat 09.30’da asıl alan konularından (matematik, fizik ve kimya) teste tabi tutulacaklar ve adaylara asıl alan konuları olan Matematik, Fizik ve Kimya alanlarının her birinden (10)’ar adet olmak üzere toplam (30) soruluk test uygulanacaktır.
4) Sınav komisyonu üyelerince her adaya (100) tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı belirlenir ve en az (70) puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Sınav puanı esas alınarak giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması gruplara göre (Mühendislik fakülteleri mezunu adaylar için her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısına göre sınavı kazananlar ile her grup için kadro sayısı kadar da yedek aday belirlenir.
5) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosu ile www.sanayi.gov.trinternet sitesinde ilan edilir. Sınavı asil ve yedek olarak kazanan adaylara atama işleminden önce yazılı tebligat yapılır. Adayların, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

C) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Başvurular 13 Mayıs 2011 günü mesai saati bitimine kadar “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, 7 nci kat (709 No’lu Oda) Eskişehir Yolu, 7 nci km. Söğütözü/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile aranan şartlara sahip olmayanların ve belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınav günü, yeri ve saati en geç 18 Mayıs 2011 tarihinde Bakanlığımızın duyuru panosunda ve Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava katılamayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
3) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

D) BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:
1) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.sanayi.gov.tr İnternet adresinden temin edilerek doldurulacak başvuru formu,
2) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) KPDS veya dengi sınavlara ilişkin sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanan formata uygun olarak adayın kendi el yazısı yazılan öz geçmişi.

Sınavla ilgili olarak (0312) 201 57 47, 48, 49, 54, 59 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.