web
counter
TSE Personel Eleman Alımı 2012 / 2013 Sınav ve Başvurular | Personel İşçi Memur Alımı 2017 İş Başvurusu

TSE Personel Eleman Alımı 2012 / 2013 Sınav ve Başvurular

Türk Standartları Enstitüsü eleman ve personel alımları kapsamında yeni personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu TSE personel alımı kapsamında üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 110 adet TSE uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

TSE PERSONEL UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAV İLANI BAŞVURULAR

Türk Standardları Enstitüsünde istihdam edilmek üzere sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen lisans programlarından mezun, 110 adet TSE Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularını elektronik ortamda yapacak olan adaylar başvuru lemine başlamadan önce kompozisyon şeklinde yazılmış özgeçmişlerini hazırlamaları, vesikalık resimlerini (maksimum 400 KB – .JPG formatında) ve diplomalarının sadece ön yüzünü (maksimum 1 MB – .JPG formatında) tarayıp bilgisayarlarına kaydetmeleri gerekmektedir. Başvurularını elektronik ortamda yapan adaylar ayrıca herhangi bir belge göndermeyeceklerdir.

Elden başvuru yapacak adayların başvurularının hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için kompozisyon şeklinde yazılmış özgeçmişlerini (Word dosyası formatında), vesikalık resimlerini ve diplomalarını tarayıp taşınır bellek, cd ve benzerlerine yükleyerek getirmeleri gerekmektedir. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 23/11/2012 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

ÖĞRENİM DURUMU | ALINACAK PERSONEL SAYISI

1 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu 43
2 İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu 14
3 Metalurji Mühendisliği Bölümü mezunu 2
4 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu 6
5 Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu 4
6 Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu 2
7 Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu 7
8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu 8
9 Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu 4
10 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu 1
11 Deri Mühendisliği Bölümü mezunu 1
12 Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu 1
13 Fizik Bölümü mezunu 1
14 Kimya Bölümü mezunu 3
15 Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü mezunu 1
16 Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü mezunu 1
17 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu 1
18 Hukuk Fakültesi mezunu 3
19 Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu 7

TSE PERSONEL ALIMI | BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava katılabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
2) Tabloda belirtilen lisans programlarından mezun olmak (Giriş Sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen lisans programı dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.).
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS),
– Tablonun 1 ila 14. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-7,
– Tablonun 15 ila 17. sırasında sayılan lisans programları için KPSSP-5,
– Hukuk fakültesi mezunları için KPSSP-103,
– Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP-65,
puan türünden en az 70 puan almış olmak.
5) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

TSE PERSONEL ALIMI | BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURU YERİ

1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, 30 Ekim – 16 Kasım 2012 tarihleri arasında Enstitünün resmi internet sitesinden (www.tse.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formu ile mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesinin suretlerini, belirtilen tarihler arasında formda gösterilen elektronik posta adresine göndererek veya elden Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim ederek başvurularını yaparlar.

2) Adayların mezun oldukları lisans programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak lisans mezuniyeti ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

3) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 23/11/2012 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, mülakat sınav günü öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

4) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (www.tse.org.tr) temin edebilirler.

TSE PERSONEL ALIMI | SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

TSE PERSONEL ALIMI | SINAV YERİ

Sözlü sınav Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100 – Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş kartı, diploma veya çıkış belgesi ile nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri ile hazır bulunacaklardır.

TSE PERSONEL ALIMI | SINAV SONUÇLARI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü giriş sınavı notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısının yarısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirler. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 10 gün içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

TSE PERSONEL ALIMI | SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kamuoyuna duyurulur.

tse personel alm, tse iş başvurusu, tse alımları

Bunlara da göz atın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>