web
counter
Türk İş Kurumu 2013 Personel Eleman Uzman Yardımcısı Alımı | Personel İşçi Memur Alımı 2017 İş Başvurusu

Türk İş Kurumu 2013 Personel Eleman Uzman Yardımcısı Alımı

Türk İş Kurumu eleman ve personel alımları kapsamında farklı alanlarda yeni personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında hukuk, iktisat, letme, matematik, siyasal bilgiler, mühendislik ve iletişim alanında uzman yardımcısı personel alımı yapılacak.

Sınav Tarihi: 28 OCAK 2013-15 ŞUBAT 2013
Sınav Yeri: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi)
Demirtepe / ANKARA

Türk İş Kurumu Personel Uzman Yardımcısı Alımı

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 – Sınav başlangıç tarihi olan 28/1/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3 – Üniversitelerin;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,
b) İletişim Fakülteleri ile fakültelerin istatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 – T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları’nda (KPSS);

a) Üçüncü maddenin “a” bendinde sayılan okul mezunları için KPSSP46, KPSSP66, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak,
b) İletişim fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP8 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
c) İstatistik, Matematik ve Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar için KPSSP5 ve KPSSP34 puan türlerinin herhangibirinden en az 80 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her üç alan için KPSS sonuçlarına göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. 4 üncü maddenin (a) ve (c) bendlerinde sayılan adayların sıralamasında belirlenen KPSS puan türlerinde almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.

İşkur Uzman Yardımcısı Personel Alımı Başvurular

1 – Sınav başvuruları 31/12/2012 Pazartesi günü başlayıp, 11/01/2013 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

2 – Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

a) Kurumun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) Duyurular bölümünde yayımlanan Başvuru Formunu doldurarak.
b) “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Neyzen Tevfik Sokak No: 14 (Eğitim Merkezi) Demirtepe / ANKARA” adresine şahsen.
c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

3 – Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurularda Kurumun resmi internet sitesinde yer alan Başvuru Formu Örneği’nin bir çıktısı alınıp doldurularak teslim edilecek veya gönderilecektir.

4 – 11/01/2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvuruların, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrakına en geç 11/01/2013 tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik veya yanlış doldurulduğu tespit edilen başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşkur Personel Alımı Başvuru Belgeleri

1 – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıdaki bilgi ve belgeleri 25/01/2013 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu Neyzen Tevfik Sokak No: 14 Demirtepe / ANKARA adresinde hizmet veren Eğitim Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri zorunludur.

a – KPSS sonuç belgesinin aslı yada onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
b – Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı beyanı,
c – Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
ç – Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelemiş olduğunu yada askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyanı,
d – Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı.
e-Adayın özgeçmişi

3 – Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

İşkur Personel Alımı Sınavları

1 – Yarışma sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav;

a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarında belirtilen yazılı sınav alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2 – Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

İşkur Personel Alımı Değerlendirmeler

1 – Sözlü sınavda; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan “a” bendi elli puan, “b” ila “e” bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

2 – Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

3 – Genel Müdürlük, yapılacak sınav sonucunda alanlarında yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya her bir alanda alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değişiklik yapabilir.

4 – Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzere belirlenir.

5 – Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 – Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

1 – Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç beş iş günü içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Uzman Yardımcısı Olarak Atanma

1 – Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.

2 – Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurum tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Mal bildirimi
c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

3 – Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Önemli Diğer Hususlar

1 – İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

2 – İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLETİŞİM TELEFONLARI:
1 – BAŞVURU ESNASINDA: (312) 229 68 02-03
2 – ATAMA ESNASINDA: (312) 425 76 24- 425 62 71/252-255-267

trk i kurumu

Bunlara da göz atın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>