İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının şartlarını ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinde İtfaiye Eri Kadrolarına ilk defa atanma şartlarına göre, aşağıdaki şartları taşımak koşulu ile itfaiye Eri kadrosuna alım yapılacaktır


BAŞVURU ŞARTLARI:

İTFAİYE ERİ ADAYLARI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR1) Türk vatandaşı olmak,

2) Sınav günü itibarı ile 30 yaşından gün almamış olmak.

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak.

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya ilişiği bulunmamak.

5) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak her hangi bir özrü bulunmamak,

6) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

8) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş olmak, yukarıdaki tabloda gösterilen ve üzeri puanı almış olmak,

9) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

BAŞVURU YERİ TARİHİ VE SAATİ:

Başvurular Abdipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mahalle Demirciler Sokak No : 1/A ULUS/BARTIN ) şahsen yapılacak olup Posta ve internet yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 03.02.2011 Perşembe Günü saat 09;30da başlayacak olup ayni gün saat 16;00’da sona erecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Abdipaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu, aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Vatandaşlık Numarası olan)

2- Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı veya noter onaylı sureti)

3- KPSSP94 sonuç belgesi örneği (aslı veya noter onaylı sureti)

4-Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (Son bir ay içinde almış olmak)

5-Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

6- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

7-Sağlık Raporu

8-Sağlık kuruluşlarından onaylı başvuru şartlarındaki 3.ncü maddeye uygun boy kilo tespit formu. (Onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.)

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Abdipaşa Belediyesi Hizmet Binası olup; sözlü sınav 08/02/2011 Salı günü saat 08;30 da uygulama sınavı ise aynı gün, aynı yerde saat 15;00 da yapılacaktır. Uygulama sınavına gelirken adayların spor kıyafeti ile gelmeleri gerekmektedir.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili Temel Mevzuat

e) Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 16.maddesinin 5.bendi gereği dayanıklılık testi.

f) Genel Kültür

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. KPSSP94 başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının (1×3=3) 3 katı kadar aday sınava çağırılacak olup, Sınava giriş belgeleri 07.02.2011 tarihinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav ve dayanıklılık testine girmeye hak kazanan adayların listesi Belediyemiz internet (http://www.abdipasa.bel.tr) sitesinde ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.Adaylar sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaktır.

Başvurusunu yapan adayların eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular İdaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sınavda başarılı olabilmek için; Sözlü sınav ile uygulama sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir.

Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısının yarısı kadar YEDEK üye belirlenecektir.

Sınavı kazananlar Belediyemiz ilan tahtasına asılarak ve yazılı olarak bildirilecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, sözlü sınav başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve lemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.