Adalet Bakanlığı kamu personel alımları kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu personel alımı çerçevesinde mütercim alınacak.

Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık merkez teşkilatı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde İnsan Hakları Daire Başkanlığında hukuki metinlerin tercümesinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2012-KPSS (B grubu) puan sırasına göre, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 11 adet İngilizce, 7 adet Fransızca dilinde mütercim pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

I- MÜTERCİM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) En az lisans mezunu olmak,
c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) (A) düzeyinde başarılı olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen puana sahip olmak,
ç) 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,

II- İSTENİLEN BELGELER

1) 2012-KPSS sonuç belgesi,
2) Başvuru formu, (Form için tıklayınız…)
3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.)
5) Öz geçmiş (fotoğraflı),
6) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Form için tıklayınız…)

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 14 Ocak 2013 tarihinden en geç 25 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ya da eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVIN YERİ, TARİHİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınav 11 Şubat 2013 tarihinde Bakanlığımız Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde (Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören / ANKARA Eski Çocuk Islahevi) saat 14:00’da yapılacaktır.
Sınavlara katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve nihai başarı listesi (www.adalet.gov.tr) adresinde ilân edilecektir.

V- YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KONULARI

(1) Yazılı sınavda adaylardan,
a) Hukuki bir metnin Türkçe’den ilgili yabancı dile çevirisi,
b) Hukuki bir metnin ilgili yabancı dilden Türkçe’ye çevirisi,
istenilecektir.
Yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
(2) Sözlü sınavda adayların, atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından ilanda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

VII- BRÜT ÜCRET

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların üçüncü maddesinde belirtilen brüt ücret tavanı olan 3.435,27 TL nin 1,9 katı (Brüt 6.527,01 TL) dir.