koruma_memuruAdalet Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Ceza ve Tevkifevleri ihtiyaçları kapsamında toplam 1500 ceza infaz koruma memuru alımı yapacak. Bu çerçevede personel alım ilanı resmi olarak yayınlandı. İş başvurusu yapmak isteyen adaylar için mezuniyet derecelerine göre belirli KPSS puanı şartları aranıyor.

Diğer yandan başvuruda bulunmak isteyenler personel alımı için 6 Ağustos 2015 ve 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında iş başvurularını yapabilirler.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının personel ihtiyacı için 9-10 -11 ve 12’nci dereceli kadrolara EK-1 listede belirtilen yerler için toplam 1534 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımı yapılacaktır.

Başvurularda lisans mezunları için 2014-KPSSP3, önlisans mezunları için 2014-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014-KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak şartı aranacaktır.

Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular sözlü sınav ve mülakatın yapılacağı EK-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır. Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi (APS) veya kargo ile sözlü sınav ve mülakatın yapılacağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurularda, başvuru evrakının fiziki olarak sınavı yapacak ilgili komisyona aynı gün ivedi gönderilmesi gerekmektedir.

Adaylar infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel alımına yönelik ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

Sınava Alınacak Öğrenci Sayısı ve İlanı: Sözlü sınav ve mülakata; merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan alanlar arasından;

EK-1 listede belirtilen komisyonlara verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı (erkek ve bayanlar için ayrı ayrı belirlenecektir) çağrılacaktır.

Sınava alınacak öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat tarihinden önce sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında, aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınav yeri: EK-1 listede belirtilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır.

Boy-kilo ölçüm tarihi: İlan edilen kadro sayısının 5 katı adayın boy-kilo ölçümü 27 – 28 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınav ve mülakata katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav ve mülakata girmeye hak kazananlar sınavın yapılacağı komisyonların ilan panolarında ve aynı zamanda sınavın yapılacağı yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde 04 Eylül 2015 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav ve mülakat: 05 Ekim 2015 ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Belirlenen tarihlerde her hangi bir nedenle sözlü sınav ve mülakata katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

İNFAZ KORUMAM MEMURU BAŞVURU BELGELERİ

a) EK-2 Başvuru formu,

b) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

c) Merkezi sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

9. Boy Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler:

a) İlan edilen kadronun beş katı için sıralamaya giren adayların boy kilo ölçümüne gelirken Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.(Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun bilgisayarla doldurularak 4 nüsha hazırlanması ve bilgilerin doğru olduğunun bildirildiği kısmın aday tarafından imzalanması gerekmektedir.) Söz konusu form (EK-3) komisyonlarca onaylanacaktır. Form teslim alındıktan sonra adayın boy kilo ölçümüne alınması gerekmektedir.

b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan.

İNFAZ KORUMAM MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.(örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir.)

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Merkezi sınavda (KPSS) en az 70 puan almış olmak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2015 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 06 Temmuz 1984 ve sonrası, ön lisans mezunları için 27 Eylül 1984 ve sonrası, ortaöğretim mezunları için 28 Eylül 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvurabileceklerdir.)

İNFAZ KORUMA MEMURU – SÖZLÜ SINAV

A) Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

c) Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların birinden veya bir kaçından soru sorulacaktır.

B) Mülakat;

a) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için sözlü sınav ve mülakattan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

12. Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihai başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Sözlü sınav ve mülakatta başarılı olmak kaydıyla hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksekokulu (açık öğretim dahil) mezunları kendi aralarında sıralanacak, diğer bölüm mezunları bunları takiben sıralanacaktır.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

b) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

c) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Belgenin aslı getirildiği takdirde komisyonlarca aslı gibidir yapılacaktır)

14. Öğrencilerin hangi eğitim merkezinde eğitim görecekleri ve kayıt tarihi www.cte.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Eğitim merkezlerine kayıt süresi beş gündür. Süresinde kayıt yaptırmayanların hiçbir şekilde mazeretleri kabul edilmeyecektir. Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihai başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitimi süresince yedek öğrenci alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci alımı yapılmayacaktır.

15. Eğitime başladıkları tarihte, sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci alınmayacaktır.

16. Özel Hükümler;

a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3243) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (2015 yılı itibariyle 269,44 TL) aylık harçlık ödenecektir.

b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup, bu eğitim zorunlu olarak yatılı şekilde sürdürülecektir. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.

c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir.

d) Başarısızlıkları veya sağlık durumları haricinde herhangi bir nedenle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınacaktır.

e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

 

SINAV KOMİSYONU CEZA İNFAZ KURUMU KADROLAR
İKM ÖĞRENCİSİ
İKM ÖĞRENCİSİ AÇIKLAMA
AĞRI AĞRI M TİPİ 15 ERKEK
PATNOS PATNOS T TİPİ 50 ERKEK
BAKIRKÖY SİLİVRİ KAPALI 60 ERKEK
SİLİVRİ SİLİVRİ KAPALI 50 ERKEK
BANDIRMA BANDIRMA 1 NOLU T TİPİ 20 ERKEK
BANDIRMA 2 NOLU T TİPİ 20 ERKEK
BİLECİK BİLECİK M TİPİ 10 ERKEK
BODRUM BODRUM KAPALI 6 (5 ERKEK – 1 KADIN)
ÇORUM İSKİLİP AÇIK 3 KADIN
ÇORLU ÇORLU KAPALI 3 ERKEK
ÇERKEZKÖY KAPALI 3 ERKEK
SARAY KAPALI 4 ERKEK
DENİZLİ DENİZLİ D TİPİ 60 ERKEK
DÜZCE DÜZCE T TİPİ 5 KADIN
ELAZIĞ ELAZIĞ E TİPİ 100 ERKEK
MALATYA ELAZIĞ E TİPİ 50 ERKEK
EREĞLİ (KONYA) EREĞLİ KAPALI 65 (55 ERKEK – 10 KADIN)
GAZİANTEP GAZİANTEP E TİPİ 45 (35 ERKEK 10 KADIN)
KAHRAMANMARAŞ GAZİANTEP E TİPİ 50 ERKEK
HATAY HATAY E TİPİ 100 (90 ERKEK – 10 KADIN)
İNEBOLU İNEBOLU M TİPİ 10 ERKEK
İSKENDERUN İSKENDERUN T TİPİ 60 ERKEK
OSMANİYE İSKENDERUN T TİPİ 40 ERKEK
İZMİR MENEMEN T TİPİ 100 ERKEK
İSTANBUL ANADOLU MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK 60 ERKEK
KIRKLARELİ KIRKLARELİ E TİPİ 20 ERKEK
KİLİS KİLİS KAPALI 65 ERKEK
KOCAELİ KOCAELİ 1 NOLU T TİPİ 30 ERKEK
KOCAELİ 2 NOLU T TİPİ 30 ERKEK
KOCAELİ AÇIK 15 KADIN
OLTU OLTU T TİPİ 20 ERKEK
ÖDEMİŞ ÖDEMİŞ M TİPİ 5 KADIN
RİZE RİZE L TİPİ 20 ERKEK
SALİHLİ SALİHLİ T TİPİ 10 ERKEK
SEYDİŞEHİR SEYDİŞEHİR KAPALI 40 (35 ERKEK – 5 KADIN)
SİVAS SİVAS AÇIK 10 KADIN
SİVEREK SİVEREK T TİPİ 5 KADIN
ŞANLIURFA ŞANLIURFA E TİPİ 90 ERKEK
TARSUS TARSUS KAPALI 65 (55 ERKEK – 10 KADIN)
ADANA TARSUS KAPALI 50 ERKEK
TAVŞANLI TAVŞANLI T TİPİ 55 (50 ERKEK – 5 KADIN)
ZONGULDAK DEVREK AÇIK 15 ERKEK
GENEL TOPLAM 1534