Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Adıyaman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu akademik personel alımı kapsamında sağlık personeli alımı yapılacak.

06 06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenen 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değiklik Yapılmasına Dair Esaslarda belirtilen Ek Madde 2 nin (b| fıkrasına göre Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların yerleştirilmesi 2012 KPSSP94 puan başarı sırasına göre yapılacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Diğer Sağlık Personeli 1 II Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak. 2) Sağlık Bakanlığından perfüzyonist yetki belgesine sahip olmak. 3) En az 5 yıl boyunca K.V. C ameliyathanesinde perfüzyonist olarak çalışmış olmak ve belgelemek. 4) IABP kulianım sertifikasına sahip olmak. 5)Halen 3. basamak kamu hastanelerinde çalışıyor olmak.

Diğer Sağlık Personeli 1 1)Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak. 2) En az 3 yıl boyunca K.V.C yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak. 3) Entubasyon eğitimi almış olmak. 4) IABP Eğitimi almış olmak. 5) Halen 3. basamak kamu hastanelerinde çalışıyor olmak.

A) BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelemiş, hükümlerine ilişkin kayıtlı adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

B) BAŞVURU ŞEKU, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Her kadronun 1 (biri katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Not: Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (fotoğraflı) www adiyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2. 2012 KPSSP94 puanını gösterir belge.

3. “Aranılan Nitelikler” kısmındaki şartları sağladığına dair ilgili belgeler.

adıyaman yeni devlet hastanesi personel alımı, adıyaman araştırma hastanesi personel alımı, adıyaman devlet hastanesi personel alımı, adıyaman üniversitesi sözleşmeli personel alımı, adıyaman üniversite hastanesi personel alımı

Son Güncelleme: 13 Ağustos 2013 Salı 02:19