Adli Tıp Kurumu kamu kurumu personel memur alımı kapsamında personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel memur alımı kapsamında Adli Tıp Kurumu 4 kimya mühendisi alımı, 3 kimyager alımı, 1 inşaat mühendisi alımı, 1 makine mühendisi alımı, 1 bilgisayar mühendisi alımı, 1 laborant alımı, 4 sağlık teknikeri alımı, 5 kimya teknikeri alımı ve 3 hizmetli alımı yapacak.

Adli Tıp Kurumu Kamu Personel Alımı

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 4 kimya mühendisi, 3 kimyager, 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 bilgisayar mühendisi, 1 laborant, 4 sağlık teknikeri, 5 kimya teknikeri ve 3 hizmetli kadrosu için, Adli TıpKurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınava, 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. Puan sıralaması sonucundapuanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 30/11/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

II) Özel şartlar:

a) Kimya Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın kimya mühendisliği lisans programından mezun olmak.

b) Kimyager kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın kimya bölümü lisans programından mezun olmak.

c) İnşaat Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın inşaat mühendisliği lisans programından mezun olmak.

d) Makine Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın makine mühendisliği lisans programından mezun olmak.

e) Bilgisayar Mühendisi kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın bilgisayar mühendisliği lisans programından mezun olmak

f) Laborant kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın laboratuvar, tıbbi laboratuvar, sağlık laboratuvarı veya patoloji laboratuarı önlisans programlarından mezun olmak.

g) Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın adli tıp teknikerliği veya otopsi yardımcılığı önlisans programlarından mezun olmak.

h) Kimya Teknikeri kadrosunda istihdam edilebilmek için; Yüksek Öğretim Kurumları’nın kimya veya kimya teknolojisi önlisans programlarından mezun olmak.

i) Hizmetli kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların, sözlü sınavın yapılacağı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bizzat veya bir yakını aracılığı ile elden yapılması gerekmektedir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar her bir unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 20 Kasım 2012 günü başlayıp, 30 Kasım 2012 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuru sonuçları ve sıralama listeleri 24 Aralık 2012 tarihinde açıklanacaktır.

7) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati :

a) İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında 07 Ocak 2013 günü saat 09:00 da yapılacaktır.

Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu EK-2,

b) Öğrenim belgesi fotokopisi

c) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi

d) Nüfus cüzdan fotokopisi

e) Adli sicil kaydı

9) Başvuruların değerlendirilmesi :

a) Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

b) Sıralamalar kadro yeri ve ünvanı bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Diyarbakır Kimya Mühendisliği için ayrı Erzurum Kimya Mühendisliği için ayrı sıralama yapılacaktır.)

c) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d) Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu’nun internet sitelerinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

10) Sonuçların açıklanması :

Sözlü sınav sonuçları 14 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecek ve atanmaya hak kazanan adaylar 24 Ocak 2013 tarihine kadar aşağıdaki belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na teslim edeceklerdir.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

Askerlik Durum Belgesi.

6 Adet Fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).

Sabıka Kaydı (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli).

Nüfus Cüzdanının Fotokopisi.

Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge.

Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)