Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kamu Personel Memur Alımı, Başvurular

Kamuya personel memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu personel memur alımları kapsamında personel alımı yapan kamu kurumlarından biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kamu personel memur alımı kapsamında sözleşmeli memur alımı yapacak. Sözleşmeli memur alımı çerçevesinde bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere sınav usulü ile 80 adet uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Sözleşmeli personel memur alım sınavı ne zaman? Test usulünde yapılacak yazılı yarışma sınavı, sınav takvimi tablosunda belirtilen tarihte Ankara’da yapılacak olup internet başvuruları tamamlandıktan sonra sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saati; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara istenilen evrakların teslimi esnasında sınava giriş belgesi düzenlenip verilecektir.

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Resmi Gazetede yayımlanan 14/08/2012 tarih ve 28384 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmeliği’nin ikinci bölümünde yer alan hükümler kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 80 adet Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarının herhangi birinden mezun olan adaylar için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE İSTENEN BELGELER
Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunu, belirtilen süreler içerisinde internet ortamında yarışma sınavına katılmak üzere doldurarak müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adayların KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen kadroların 20 katı kadarı yazılı sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış aday bulunması halinde bu adaylarda yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnternet ortamında başvurusunu yapan ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlık internet sayfasında duyurulacaktır.

PERSONEL ALIMI İŞ VE SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
2. En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
4. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Süresi içinde başvurmuş olmak.

1.Grup: Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Halkla İlişkiler, İletişim 20 400 KPSS P3 KPSS P4 70

2.Grup: Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik, Ev Ekonomisi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler (ÇEKO), Ekonometri, Ekonomi 60 1200 KPSS P71 KPSS P109 70

Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

SINAV ÜCRETİ
Yazılı yarışma sınavına katılmaya hak kazanan ve Bakanlık internet sayfasında isimleri yayımlanan adaylar 50 TL (Elli TL KDV Dahil) sınav ücreti yatıracaklardır. Sınav ücretinin yatırılacağı hesap numaraları başvuruların yapılacağı tarihte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sitesinde (www.aile.gov.tr) duyurulacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Yazılı Sınava Çağrılacak Adaylardan İstenecek Belgeler
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça aslı gibidir onaylı sureti,
3) KPSS sonuç belgesi çıktısı,
4) İki adet vesikalık fotoğraf,
5) Başvuru formunun çıktısı
6) Sınav ücreti dekontu (dekont üzerinde başvuru yapan adayın adı ve T.C. kimlik numarası bulunması gerekmektedir.)

İnternet ortamında başvurularını yapan ve yazılı sınava katılmaya hak kazandığı Bakanlık internet sitesinde açıklanan adayların 19-30 Kasım 2012 tarihleri arasında belgelerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının bulunduğu Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10/A Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV
Test usulünde yapılacak yazılı yarışma sınavı, sınav takvimi tablosunda belirtilen tarihte Ankara’da yapılacak olup internet başvuruları tamamlandıktan sonra sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saati; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara istenilen evrakların teslimi esnasında sınava giriş belgesi düzenlenip verilecektir.

Yazılı Sınav Konuları, Yazılı sınav ile;
a) Lisans eğitimine ait meslek bilgileri,
b) Bakanlığın görev alanına ait bilgileri,
c) Genel kültüre ve yeteneğe ilişkin bilgileri ölçülür.

1 inci gruptan sınava girecekler:
 Sosyal Hizmet, Ekonomi, Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Sosyal Antropoloji, Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Değişme, Köy Sosyolojisi, Psikoloji, Felsefe, Genel Hukuk, Bilgisayar, İstatistik ve Yöntembilim Temel Felsefe, Mantık, İstatistik ve Sosyoloji Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi Deneysel Psikoloji, Çağdaş Psikoloji Akımları, Gelişim Psikolojisi (Çocukluk, Gençlik, Yetişkinlik, Yaşlılık), Fizyolojik Psikoloji, Psikolojik Testler, Zekâ-Kişilik Psikolojisi, Anormal Davranış Psikolojisi, Halkla İlişkiler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi.

2 nci gruptan sınava girecekler: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Medeni Hukuk, Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler) Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı veya başka alanlardan soru sorulmayacağı anlamına gelmemektedir.

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı takvim tablosunda belirtilen tarihte Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) internet sayfasında ilan
edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Sözlü Sınavda Adaylardan İstenecek Belgeler
1. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,
2. Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
3. 4 adet vesikalık fotoğraf,
4. Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,

Sözlü Sınav Konuları, Sözlü sınavda, adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

SINAV SONUCU
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınav sonuçları Bakanlığın internet sayfasında duyurulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır. Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İTİRAZ
Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını ise sonucun adaya duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde ASPB’ye yapacaklardır. Adaylar, itiraz başvurularını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

aile ve sosyal politikalar bakanlığı memur alımı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı personel alımı, sözleşmeli sosyolog alımı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı pdr alımı