BDDK – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sınavla bankacılık, hukuk ve bilişim alanında meslek personeli alımı gerçekleştirecek.

Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 14 Mayıs 2011 günü saat 09:00’da başlamak üzere 14 – 15 Mayıs 2011 tarihlerinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci) yapılacaktır.

A) Sınavlara adaylardan;
1) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye,
bankacılık ve finans, bankacılık, letme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset
bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,
b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; Hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanları ile bu alanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan birinde lisansüstü eğitim yapmış olanların, başvuruda bulunması,
2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,
3) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71”
bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,
b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az
70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,
c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16,
KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve
başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, içerisinde bulunması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir),
4) 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde
bulunması, gerekmektedir.

B) Sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

1) Başvuru formu,
2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,
3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.
4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için avukatlık stajı bitim belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından
onaylanacak sureti,

C) Sınav konuları;
1) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,
b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku
(Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envanter-Bilanço.
2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;
a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Temel matematik uygulamaları,
c) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (Internet ve güvenlik, bilgisayar teknolojilerinde yeni kavramlar, temel
bilgisayar ağları, temel veri tabanı),
ç) Matematik Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, bankacılıkta
üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadi uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,
d) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, proje
yönetimi, lineer programlama, matematiksel modellerin kurulması ve çözümü,
e) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim
sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları, işletim sistemleri,
f) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler.

Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için
her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı
sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar. Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65 puan alınması gerekir.

D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava
ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri “Başvuru
Formu”nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp
imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2011 tarihi saat 18:00’e kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680
Kavaklıdere/ANKARA” adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde)
başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması
zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve
bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır