Diyanet İşleri kamu personel alımı kapsamında öğretmen alımı yapacak. Söz konusu Diyanet İşleri personel alımı KPSS puanı baz alınarak gerçekleştirilecek.

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve adedi belirtilen “Öğretmen” kadrolarına 2012 lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P-10 puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)    GRUP-1 için en az lisans düzeyinde 4 yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü; GRUP-2 için en az lisans düzeyinde Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak,

c)     2012 lisans düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-10 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak.

d)    Öğretmenlik lisans programları dışında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu birliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans /Pedagojik Formasyon programlarından birini başarı ile tamamlamış olmak.

III- BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a)  Başvuru İşlemleri

1.     Yukarıdaki şartları taşıyan adaylardan sınava başvuracaklar 20/11/2012-04/12/2012 (17:00) tarihlerinde mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program üzerinden e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.

2.     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.     Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

4.     Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

5.     Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav için e-başvuru yaptıklarına dair “Aday Başvuru Belgesi”ni başvuru yaptığı program aracılığı ile alacaklardır. Adayların almış olduğu bu belge “Sınav Giriş Belgesi” yerine geçmez.

6.     Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 04/12/2012 (17:00) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)  Sınav İşlemleri

1.   Sınava başvuru yapan adaylar arasından en yüksek 2012 lisans düzeyi KPSS P-10 puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç (3) katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

2.   Sözlü Sınav 10/12/2012 tarihinde başlatılacaktır. Adaylar, 06/12/2012 tarihinden itibaren Başkanlığımız internet sitesinden ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından “Sınav Giriş Belgelerini” alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih ve sınav merkezi “Sınav Giriş Belgesinde” bildirilecektir.

3.   Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte V- Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler başlığında belirtilen belgeleri ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4.   Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5.   Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde veya aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

c)  Atama İşlemleri

1.     Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

2.     Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Puanların eşitliği halinde, KPSS P-10 puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.

3.     Sözlü Sınava katılarak başarılı olan ve atama kontenjanına giren adaylar Başkanlığımız Taşra Teşkilatı öğretmen kadrolarına atanacaklardır.

d) Diğer Hususlar

1.     Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
2.     Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3.     Bu duyuruda yer alan hususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
4.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde veya aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5.     Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
6.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- SÖZLÜ SINAV KONULARI

  1. 1.     Genel kültür (60 puan)
  2. 2.     Genel yetenek (40 puan)

V- SINAVA GİRİŞTE ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.   T.C Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
2.   Sınav giriş belgesi,
3.   En az lisans düzeyinde 4 yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri  (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
4.   KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
5.   Halen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur olarak çalışanlar için çalıştıkları kurumlardan alacakları amirlerince onaylanmış görev belgesi ve hizmet cetveli,
6.   Askerlik ve sabıka durumuyla ilgili adayın yazılı beyanı,
7.   Öğretmenlik lisans programları dışında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans /Pedagojik Formasyon programlarından birini başarı ile tamamladığını gösterir belgenin tasdikli sureti.