Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu personel alımı kapsamında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 9 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

Sınav tarihi ve yeri: Giriş sınavının yazılı bölümü; 12/06/2012 Salı günü Saat: 14.00’de Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak, yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Müracat: Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

I – SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel
şartları taşımak.
a) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,
b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Başkanlık teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,
ç) A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
(21/5/2011 tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara ilgili mevzuatı gereğince atanmış olanlarda bu şart
aranmaz),
d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.
2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değtirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak.
3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

II – BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1) Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyenler, duyuruda yazılı süre içinde bir dilekçe ile Diyanet İşleri Başkanlığına başvururlar. Dilekçeye, isteklinin yazışma adresi yazılır ve aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.
ç) İki adet vesikalık fotoğraf.
d) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.
e) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa
katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III – SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:
Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava
alınmazlar.
Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın Diğer Mevzuatı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.
Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi,
Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.
Yazılı sınav sırasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı
bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV – BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 30/05/2012 Çarşamba günü Saat 18:00’e kadar Diyanet İşleri
Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.