Diyanet İşleri kamu personel alımları kapsamında bünyesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu Diyanet İşleri personel alımı kapsamında kuran kursu öğreticisi ve imam hatip alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, boş olan taşra teşkilatlarındaki Kur’an kursu uzman öğreticisi ve uzman imam hatip kadrolarına, kendi personeli içerisinden sözlü sınavla atama yapacak.

Başkanlık’tan yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatında boş bulunan 350 Kur’an kursu uzman öğreticisi ve bin 500 uzman imam hatip kadrosu için sözlü sınav düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin girebileceği sözlü sınavın başvuruları, 14-28 Kasım tarihleri arasında, başkanlığın internet sitesinden yapılabilecek. Sınava giriş şartları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden öğrenilebilecek.

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan Kur’an kursu uzman öğreticisi ve uzman imam-hatip kadrolarına,bu duyurudaki şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre naklenatama yapılacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf, Derece ve Adedine Göre Dağılımı

MÜNHAL KADROLARIN

BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI DERECESI ADEDİ
Taşra Teşkilatı K.Kursu Uzman Öğreticisi D.H.S. 1-6 350
Taşra Teşkilatı Uzman İmam-Hatip D.H.S. 1-6 1500


II- Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartlar

A) Genel Şartlar

  1. 1.      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. 2.      Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

B) Özel Şartlar

1.      Kur’an Kursu Uzman Öğreticiliği Sözlü Sınavına Müracaat Edecek Adaylarda Aranan Özel Şartlar

a)      Lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)     Müracaatların bitiş tarihi itibari ile Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi olarak en az 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

c)      Halen Başkanlığımız teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda çalışıyor olmak,

2.      Uzman İmam-Hatiplik Sözlü Sınavına Müracaat Edecek Adaylarda Aranan Özel Şartlar

a)      Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak,

b)     Müracaatların bitişi tarihi itibari ile Başkanlık teşkilatında imam-hatip olarak en az 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

c)      Halen Başkanlığımız teşkilatında imam-hatip kadrosunda çalışıyor olmak,

d)     2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar;

A) Başvuru İşlemleri

1.      Şartları taşıyan Başkanlık personelinden sınava başvuracaklar 14/11/2012 (saat 08:00)-28/11/2012 (saat 18:00) tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program üzerinden e-başvurularını bireysel olarak yapacaklardır.

2.     Başvuru ekranında istenen bilgileri eksik olarak dolduran veya kayıt lemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

3.     Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4.     Başvuruların sona ermesinin ardından adayların müracaat bilgilerinde ne sebeple olursa olsun değişiklik yapılmayacak ve bu konuda adaylardan gelen taleplere cevap verilmeyecektir.

5.     Başvuruların kaydedilmesi işleminden sonra, adaylar sınav müracaatının yapıldığına dair “Aday Başvuru Belgesi”ni başvuru yaptığı program aracılığı ile alabileceklerdir. Adayların almış olduğu bu belge “Sınav Giriş Belgesi” yerine geçmez.

6.     Başkanlığımız internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasındaki program aracılığı ile yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7.     Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yoluyla yapılan müracaatlar ile 28/11/2012 (saat 18:00) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) Sınav İşlemleri

1.     Kur’an kursu uzman öğreticiliği, Uzman imam-hatiplik Sözlü Sınavı 06/12/2012 tarihinde başlatılacaktır. Adaylar, 03/12/2012 tarihinden itibaren Başkanlığımız internet sitesinden ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından “Sınav Giriş Belgelerini” alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih ve sınav merkezi “Sınav Giriş Belgesinde” bildirilecektir.

2.     Kur’an kursu uzman öğreticiliği Sözlü Sınavına müracaat eden ve duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların tamamı Kur’an kursu uzman öğreticiliği Sözlü Sınavına alınacaktır.

3.     Uzman imam-hatiplik Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan boş kadro sayısının üç katına kadar adayMBSTS puan sırasına göre sınava çağrılacaktır.

4.     MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5.     Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik Nolu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

6.      Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7.      Sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

C) Atama İşlemleri

1.      Sınavda başarılı olmak için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

2.      İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Kur’an kursu uzman öğreticiliği sözlü sınavına katılarak başarılı olan ve aynı puana sahip olan adaylardan hizmet süresi fazla olana, Uzman imam-hatiplik Sözlü Sınavına katılarak başarılı olan ve aynı puana sahip olan adaylardan ise MBSTS puanı yüksek olana, bununda eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

3.      Kur’an kursu uzman öğreticiliği ve uzman imam-hatiplik sözlü sınavına katılarak başarılı olan ve atama kontenjanına giren adaylar hali hazırda görev yaptıkları yerlere Kur’an kursu uzman öğreticisi ve uzman imam-hatip olarak atanacaklardır.

4.      Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

D) Diğer Hususlar;

1.    Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
2.    Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3.    Bu duyuruda yer alan hususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
4.    Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5.    Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak sınav ve değerlendirme komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IV- Sınav Konuları

Kur’an Kursu Uzman öğreticiliği ve Uzman İmam-Hatiplik Sözlü Sınav Konuları

1.      Kur’an-ı Kerim (70 puan),

2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

3.      Hitabet ve etik ilkeleri (10 puan).

Kur’an kursu uzman öğreticiliği ve Uzman imam-hatiplik Sözlü Sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

V- Sınava Girişte Adaylardan İstenecek Belgeler

A) Kur’an Kursu Uzman öğreticisi Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan istenecek belgeler

  1. 1.    T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
  2. 2.    Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,
  3. 3.     Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet Kur’an Kursu Öğreticiliğinde en az 6 (altı) yıl görev yaptığına dair “hizmet süresi formu” (Form, aşağıda yer alan “hizmet süresi formu” bağlantısından indirilerek doldurulacaktır),
  4. 4.     Sınav giriş belgesi,
  5. 5.     Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).

B)  Uzman imam-Hatiplik Sözlü Sınavına müracaat eden adaylardan istenecek belgeler

1.        1- T.C kimlik no’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
2.         2- Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,
3.         3- Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet İmam-Hatiplikte en az 6 (altı) yıl görev yaptığına dair “hizmet süresi formu” (Form, aşağıda yer alan “hizmet süresi formu” bağlantısından indirilerek doldurulacaktır),
4.         4- Sınav giriş belgesi,
5.         5- Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi).