Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Öğretim Elemanı Alımı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü, Tıp Fakültesi’nde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi personel ve eleman alımı kapsamında 10 yardımcı doçent alımı yapacak.

Rektörlük’ten yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi’nin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü’nde Tıbbi Biyokimya, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Nükleer Tıp ana bilim dalları ile Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü’nde Göz Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Tıbbi Patoloji, Ortopedi ve Travmatoloji ana bilim dallarında birer yardımcı doçent görevlendirilecek.

Öğretim üyeliğine müracaat edecek adayların, DPÜ Senatosu kararıyla kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanan ”Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan ilke ve kriterleri sağlaması, Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki koşullara sahip olması gerekiyor.

Adaylar, gerekli belgelerle 8 Kasım günü mesai bitimine kadar DPÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuracak, postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alımla ilgili ayrıntılı bilgiye, üniversitenin ”www3.dpu.edu.tr” web adresinden ulaşılabiliyor.

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Yardımcı Doçent alınacaktır. Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu’nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan “Dumlupınar
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterler ile ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres, elektronik posta, telefon numarası ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten (Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda her hangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen ve ilgili birimlerce belirlenecek yer, tarih ve zamanda yabancı dil sınavı yapılacaktır.) dilekçe ve ekinde;

1. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 (adaylar tarafından doldurulup imzalanacak),
2. Özgeçmiş,
3. İki adet vesikalık fotoğraf,
4. Yayın listesi,
5. Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi,
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
7. Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi, (Halen Üniversitemiz personeli olarak çalışan adaylardan istenilmemektedir.)
8. Askerlik durum belgesi,
9. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi fotokopisi veya internet çıktısı
10. Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ve FORM-1 de bulunacaktır, bu belgelerin sadece dilekçe ekinde veya sadece dosyalarda bulunması yeterli olmayıp, hem dilekçe ekinde hem de dosyalar içerisinde eksiksiz olarak Rektörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.), ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi: http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi:
http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf