Düzce Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Merkezi bünyesinde görevlendirmek üzere yeni personel alımı kapsamında sözleşmeli hemşire alımı yapacak. Hemşire alımına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için ilan detayları aşağıda yeralıyor.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçe ve döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 6adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlarile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

İş Başvurusunda Aranan Genel Şartlar

1-Türk vatandaşı olmak,
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4-657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

İş Başvurusu İçin İstenen Belgeler

1-Bir adet dilekçe( www.personel.duzce.edu.tradresindemevcut.)
2-2 adet fotoğraf
3-Özgeçmiş
4-Lise diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
5-2012 KPSSP94 sınav sonuç belgesi
6-Nüfus cüzdanı fotokopisi
7-Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8-Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler.

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARI

Başvuracak adayların 16-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.2012 KPSSP94 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirdeveya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren onbeş (15) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılacaktır. / Hemşire Alımı