Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sınavla personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre yapılacak olan sınavla 5 adet asistan hava trafik kontrolörü e alınacak. Söz konusu sınavla işe alınan personel DHMİ Atatürk Havaliman Başmüdürlüğünde görev yapacak. 

1- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 5 adet,
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c
Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik
Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara
haiz açıktan atama ile Asistan Hava Trafik Kontrolörü alınacaktır.
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,(Lisans Mezunu olmak.)
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar
www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde
yazılı bulunmaktadır. )
d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,
e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,
f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol
açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav
komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
Adayların seçimi için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve
çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve
aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi
özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ :
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına İlk Defa
Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik gereğince duyurulan boş pozisyonların sayısının 3 (Üç) katı kadar
aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere yarışma sınavına çağırılacaktır.
Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması
halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır.
Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü
sınava çağırılacaktır.
Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten, Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden veya Web
sitesinden(www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 24/04/2012-
25/05/2012 Tarihleri arasında DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Personel Müdürlüğünde olacak şekilde şahsen veya
posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:
a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi
b) 4,5×6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki
belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:
a) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)
b) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.
c) Adli sicil kaydı beyanıd) 4,5×6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,
e) ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (Öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 5 aday için)
f) Hava Trafik Kontrolör Lisansı
g) Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)
h) Mal Bildirim Formu.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde
11/06/2012 – 12/06/2012 tarihleri arasında saat 09.00’da başlayarak yapılacaktır.
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup,
Sınava ilişkin liste (www.dhmi.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.
Bilgisayar destekli seçme programı sınavı adaylara DHMİ Web sayfasından duyurulan gün ve saatte gruplar halinde
yapılacaktır.
Sınavlarda başarı gösteren adaylar sözlü sınava sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden
(www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:
Bilgisayar destekli seçme sınavı veya Yazılı sınav ve Sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav
Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar destekli seçme sınavı;
Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit
etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar;
Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti
gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.
Sözlü sınavlar;
Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde
bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan
toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak
pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır.
Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu
tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek
olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi 24/04/2012 tarihinde başlayacak ve 25/05/2012 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla
yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.
Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.