İmkb Engelli Özürlü Personel Memur Alımı İş Başvurusu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası – İMKB yeni personel ve eleman alımları kapsamın engelli özürlü eleman alımı gerçekleştirmektedir. Buna göre söz konusu personel eleman alımı kapsamında özürlü personel alımı yapılacak ve iş alınan özürlü personel Satın Alma ve Yaptırma biriminde Memur ünvanı ile görevlendirilecek ve “Borsa birimlerinin ihtiyacı olan hizmet, demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve diğer malzemeyi satın almak veya kiralamak ve Alım-Satım ve Yaptırma İhale Komisyonunun çalışmalarını organize etmek ve izlemek” şeklinde düzenlenmiş olup istihdam edilecek personel bu kapsamda hizmet verecektir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 29/08/2012
Başvuru Bitiş Tarihi (İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulabilmesi için son tarih): 28/09/2012
Başvuru belgelerinin son teslim tarihi: 01/10/2012
Başvuru belgelerinde eksiklik olanların eksiklerini tamamlamaları için son tarih: 04/10/2012
Yazılı sınav: 14/10/2012

ENGELLİ ÖZÜRLÜ PERSONEL MEMUR ALIMI – İMKB

“Memur-SA/ENGELLİ” kodlu sınav sonucu başarılı olarak e başlatılacak adaylar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Satın Alma ve Yaptırma biriminde “Memur” unvanıyla görevlendirilecektir. Satın Alma ve Yaptırma biriminin özet iş tanımı “Borsa birimlerinin ihtiyacı olan hizmet, demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve diğer malzemeyi satın almak veya kiralamak ve Alım-Satım ve Yaptırma İhale Komisyonunun çalışmalarını organize etmek ve izlemek” şeklinde düzenlenmiş olup istihdam edilecek personel bu kapsamda hizmet verecektir. Ancak Kurum ihtiyaçları dikkate alınarak idarenin takdiriyle aynı unvanla diğer hizmet birimlerinde görevlendirme yapılabilecektir.

ENGELLİ ÖZÜRLÜ PERSONEL MEMUR ALIMI, BAŞVURULAR

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Memur-SA/ENGELLİ yazılı sınavına katılabilmek için; adayların İMKB Personel Yönergesi’nin 13 üncü maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak (29/08/1981 tarih ve 17473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır),
2- 18 yaşını bitirmiş olmak,
3- Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,
4- Kamu haklarından yasaklı olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçlarından mahkûm olmamak, iflas etmiş olmamak, 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olmamak, borsa bankerliği belgesi veya borsa üyelik belgesi iptal edilmiş kuruluşların yöneticilerinden ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlardan olmamak
5- Son başvuru tarihi itibarıyla (28/09/2012) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak (askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak),
6- Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak, genel şartlarına ek olarak;
7- i) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesinden veya ii) Üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren aşağıda sayılan bölümlerinden İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finansman, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans Muhasebe, 2 Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İşletme – Ekonomi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya iii) Yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan sözlü sınav tarihinden önce mezun olmak, (Sınavda başarılı olarak sözlü sınava çağırılan adayların sözlü sınava katılabilmeleri için en geç sözlü sınavın başlangıç tarihinden önceki işgünü saat 12:30’a kadar mezuniyet belgelerinin fotokopilerini ibraz etmiş olmaları gereklidir.),
8- En az KPDS’de “E”, matbu (paper base) TOEFL sınavında “450”, internet tabanlı TOEFL sınavında “50” veya IELTS’de “5” seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu son başvuru tarihinden en geç 2 yıl öncesine ait belge ile belgelemek, (28/09/2010 ve sonraki tarihlere ait belgeler).
9- Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 ve sonrası tarihte doğanlar)
10- Satın alma işlemleri konusunda görev alınacağı dikkate alınarak; görme, işitme, dil ve konuşma, zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az % 40 oranında engelli olmak ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir.

ENGELLİ ÖZÜRLÜ PERSONEL MEMUR ALIMI, SINAVLAR

1- Giriş sınavı iki aşamalı yapılacak olup ilk aşama yazılı sınav ikinci aşama ise sözlü sınavdır.
2- Adayların kavrama, yorumlama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi yeterliklerini ölçmeye yarayan ve çoktan seçmeli uygulanan sözel ve sayısal yetenek sınavından oluşan yazılı sınavda başarılı bulunan adaylar sözlü sınav bölümüne çağrılacak ve kesin seçimler bu aşamada yapılacaktır.
3- Yazılı Sınav 14 Ekim 2012 Pazar günü saat:10:00’da İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri adaylara daha sonra e-posta ile bildirilecektir ve başvuru sayfasında ilan edilecektir. Sınav saat 10:00’da başlayacağından adayların ulaşım olanaklarını dikkate alarak davranmaları ve en geç saat 09:30’da sınav salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4- Ön kriterleri karşılayan adayların sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri e-posta adresine sınava giriş bilgileri gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınava giriş ile ilgili bilgileri www.imkb.gov.tr internet adresinde İnsan Kaynakları bölümünde yer alan “Başvuru Durumumu Göster” sorgulama ekranından da TC Kimlik Numarasını, e-posta adresini ve onay kodunu girerek öğrenebileceklerdir. Sınava fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı (sadece T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirilmesi yeterli olup sayılan kimlik kartlarından herhangi birisini yanında bulundurmayan bir aday gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Sınav günü sınav salonlarında aday listeleri asılı olacaktır.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1- Sınavda kurşun kalem kullanılacaktır. Sınavda hesap makinesi, sözlük, imla kılavuzu, cep telefonu gibi yardımcı materyaller kullanılmayacaktır.
2- Aşağıda belirtilen hareketler adayın sınav kağıdını geçersiz kılar.
– Soru ya da cevap kağıdını sınav salonlarından dışarıya çıkarmak.
– Başkasının yerine sınava girmek.
– Sınav sırasında yardım almak ya da başkalarına yardım etmek.
– Sınavı uygulayan görevlinin talimatlarına uymamak.
– Soruları ya da cevapları kopya etmek.
– Diğer herhangi bir şekilde kopya çekmek.
3- Sözlü sınava katılıp katılmama bilgisi “Başvuru Durumumu Göster” sorgulama ekranından öğrenilebilecektir. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adresine sözlü sınav bilgileri gönderilecektir.
4- Adayların yazılı ve sözlü sınavlara katılmalarına ilişkin her türlü bilgi ve açıklamanın takibi kendi sorumluluklarındadır.

ENGELLİ ÖZÜRLÜ PERSONEL MEMUR ALIMI BAŞVURU FORMU

1-Başvuru başlangıç tarihi 29/08/2012, bitiş tarihi 28/09/2012’dir. 14/10/2012 tarihinde yapılacak olan Memur-SA/ENGELLİ giriş sınavına katılım için sadece İMKB internet sitesinde -www.imkb.gov.tr- yer alan elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvuru Formu’nun, Sınav ve Başvuru Kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
2- İlk kez bilgi girişi yapacak adayların Başvuru Formu’nu doldurabilmesi için giriş ekranında TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini ve resimdeki doğrulama metnini yazıp giriş tuşuna basmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili bildirimlerin burada belirtilen eposta adresi üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurularak e-posta adresinin geçerli bir adres olması gerekmektedir. Başvuru sürecince belirtilen e-posta adresinin güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.
3- Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler girildikten sonra açıklamaların ve Sınav ve Başvuru Kılavuzu’nun okunduğuna; formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde, başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi
gerekmektedir.
4- Aday, “Ediyorum”u seçtiyse ve tüm bilgileri doğru olarak girdiğini kontrol ettiyse “Kaydet” butonuna basmalıdır. Bu sırada ekrana gelecek ve sonrasında e-posta adresine gönderilecek olan onay kodu sonraki muhtemel düzeltme işlemleri için saklanmalıdır.
5- Aday Başvuru Formu’nu kaydettikten sonra “Başvuru Formu’nu PDF Dosyası Olarak İndir” butonunu kullanarak formun çıktısını almalı ve imzalamalıdır. Başvurunun herhangi bir anında başvuru işleminden vazgeçmek isteniyorsa formun alt kısmında yer alan “Çıkış” butonuna basılmalıdır.
6- Adaylar, Başvuru Formu’nda düzeltme yapmak istiyorsa, giriş işleminin ardından belirttiği e-posta adresine gelmiş olan onay koduyla giriş ekranından tekrar giriş yapmalı ve bilgilerini baştan doldurmalıdır.
7- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Başvuru Formu’nu kayda almakla başvurunun kesin olarak kabul edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
8- Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için basvuru@imkb.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 26 23- 298 26 18 numaralı telefonlardan Kurumumuza ulaşabilirsiniz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGELERİN GÖNDERİMİ

1- Adayların, elektronik ortamda doldurdukları ve renkli çıktısını alıp imzaladıkları Başvuru Formu ile birlikte;
– Nüfus cüzdanı fotokopisini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.),
– 4,5×6 cm boyutunda 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafını,
– Yabancı dil belgesi (KPDS, TOEFL, IELTS) fotokopisini,
– Mezun adaylar lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisini, (yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir),
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisini
– Engeline ilişkin sağlık kurulu raporu fotokopisini belgelerin son teslim tarihi olan 01/10/2012 tarihi saat 17:45’e kadar “İMKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan İstanbul” adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması tercih edilmelidir.
2- Postadaki gecikmeler, kayıplar veya başka bir nedenle son belge teslim tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- Başvurular ve belgeler kurumumuza ulaştığında ve değerlendirmeye alındığında; eksik belge varsa bu belgeler, belgeler tam ise ve sınava girilebilir durumda ise sınav giriş bilgileri, aday sınava giremeyecek ise bunun nedeni; adayın belirttiği e-posta adresine gönderilecek mesajla kendisine bildirilecektir. Adaylar ayrıca bu bilgileri Başvuru Formu’nun ilk ekranında yer alan “Başvuru Durumumu Göster” bölümünden de takip edebilirler. Doldurdukları Başvuru Formu’nun PDF formatına daha sonra ulaşmak isteyen adaylar ise kendilerine verilen onay kodu ile TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini girerek Başvuru Formu’nun ilk ekranında yer alan “Giriş ” kısmını kullanabilirler.
4- Son belge teslim tarihi olan 01/10/2012 tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile Kurumumuza ulaşan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvurusunun kabul edildiğine (eksik belge olmadığı) ve sınava girebileceğine dair 01/10/2012 tarihine kadar eposta mesajı almayan adayların, Başvuru Formu’nun kurallara uygun şekilde doldurulduğunun kontrolü ve Kurumumuzla iletişime geçip eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu başvuruyu yapana aittir (en geç 04/10/2012 17:45’e kadar).5

İŞE BAŞLAMA

1- Yazılı sınav ve sözlü sınav sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin sınav başvuru formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Adayların kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere İMKB’ye başvurmaları gerekir. Sınav başvuru formlarında gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarla, İMKB’ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir.
2- İMKB’de işe yeni başlayan personel için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.

İletişim:
Adres: İMKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi 34467 Emirgan – İstanbul
Telefon: (0212) 298 26 23 – 298 26 18
e-posta: basvuru@imkb.gov.tr
web: www.imkb.gov.tr

Son Güncelleme: 27 Ocak 2019 Pazar 20:07