Bankamızın Genel Müdürlük Bölümleri ve kurumsal şubelerinde görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcıları alınacaktır. Sınavın, Genel Yetenek Testi, Güncel Ekonomi Testi, Mesleki Bilgi Testi, Mesleki Kişilik Envanteri ve Motivasyon Envanterinden oluşan ilk aşaması elektronik ortamda 09.05.2011 ve izleyen günlerde, İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 01.04.2011 – 02.05.2011 tarihleri arasında kabul edilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
Uzman Yardımcılığı sınavına katılacak adayların aşağıdaki koşullara sahip olmaları gerekmektedir:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve söz konusu durumu 31.12.2011 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesi ile belgeleyebilecek durumda olmak,
(Yabancı dil sertifikaları panel mülakat aşamasında talep edilecektir.)
c. Üniversitelerin, örgün sistemde 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir). Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 01.08.2011 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibariyle belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
d. d. Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (09.05.1981 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.),
e. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 01.09.2012 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.08.2011 tarihi itibariyle terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.),
f. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya önceki senelerde gerçekleştirilen uzman yardımcılığı ile müfettiş yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
g. Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak,
h. Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir.),
i. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
j. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
k. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

SINAV YERİ
Sınavın yazılı aşaması İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

I. Aşama:
Genel Yetenek Testi
Güncel Ekonomi Testi
Mesleki Bilgi Testi
Mesleki Kişilik Envanteri
Motivasyon Envanteri

II. Aşama:
Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri

III. Aşama:
Panel Mülakat

I. Aşama
Sınavın, Genel Yetenek Testi, Güncel Ekonomi Testi, Mesleki Bilgi Testi, Mesleki Kişilik Envanteri ve Motivasyon Envanteri bölümlerinden oluşan ilk aşaması aynı gün içinde tamamlanacaktır.

Bu bölüm sonucunda uygun bulunan adaylar izleyen bir tarihte gerçekleştirilecek olan II. Aşama değerlendirmelerine katılacaktır.

Genel Yetenek Testi
Genel Yetenek Testi sayısal ve sözel yeteneği ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek Testinin süresi 70 dakikadır.

Güncel Ekonomi Testi
Güncel Ekonomi Testi, ekonomi ve finans gündemine ilişkin konuları içeren ve bu konulara ilişkin analiz yeteneğini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Güncel Ekonomi Testinin süresi 30 dakikadır.

Mesleki Bilgi Testi
Adayların aşağıda yer alan 12 konudan istedikleri 3 konuyu seçerek bu konulara ilişkin soruları cevaplandırmaları gerekmektedir.

Mesleki Bilgi Testinin süresi 2 saattir.

Ekonomi Grubu

Makro-Mikro Ekonomi
Maliye Politikası-Kamu Maliyesi
Para-Kredi Banka; Politika-Teori
Mali Sistem
Uluslararası İktisat
İktisadi Matematik
Matematik Grubu

Fonksiyonlar
Lineer Denklem Sistemleri
Seri ve dizi uygulamaları
Limit,Türev,İntegral,Logaritma
Oran-Orantı, Matris ve Determinantlar
Trigonometri
Hukuk Grubu

Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
İşletme Grubu

Yönetim ve Organizasyon
Finansal Yönetim
Pazarlama
Ekonometri Grubu

Ana kütle ve alt ana kütle
Parametre tahmin edicilerinin örnekleme dağılımları
Hipotez testleri ve güven sonuçları; otokorelasyon; varyansların eşitliği
Gösterge değken teknikleri ve dizi uygulamaları
İstatistik Grubu

Veri toplama; Verilerin düzenlenmesi; tasnif ve gruplama kavramlarının incelenmesi
Serilerin çeşitleri; merkezi eğitim ölçüleri; analitik ortalamalar; analitik olmayan ortalamalar
Dağılma ölçüleri; dağılma kavramı ve istatistikteki önemi; özel olasılık dağılımları; ortalama ve standart sapma, değişim katsayısı, indeksler

Mühendislik Ekonomisi Grubu

Paranın Zaman Değeri; Yatırım Sorunu; Faiz Sistemleri; Taksitli Ödemelerde Sermaye Teşkili;
Eşit taksit tutarlı ödemeler, Tüketici kredilerinin taksitlendirilmesi;
Temel Değerlendirme Yöntemleri: Peşin değer yöntemi, İç kârlılık oranı yöntemi, Geri ödeme süresi yöntemi
Alternatif Yatırım Kararlarının Karşılaştırılması; Başabaş Analizi; Yenileme Yatırımları
Genel Mühendislik Bilgisi Grubu

Fizik
Statik, Dinamik, Mukavemet
Lineer Cebir, Analitik Geometri, Olasılık
Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi
Portföy Yönetimi Grubu

Menkul Kıymetler Piyasası
Etkin Pazar Kuramı, Fiyatlandırma Modelleri (CAPM, APT)
Risk Katsayıları
Teknik Rasyolarla Modeller
Döviz – Altın Piyasası Modelleri
Verimlilik (Yield) Modelleri
Getiri (Return) Modelleri
Sosyal Bilimler Grubu

Davranış Bilimlerine Giriş
Örgütsel Davranış
Toplum ve İletişim
Kurumsal İletişim Yönetimi
Pazarlama Grubu

Pazarlama Fonksiyonları ve Maliyeti
Pazarlama Bilgi Sistemi ve Araştırmaları
Pazarlama ve Pazarlama Karması
Pazarlama Karması Yönetimi ve Öğeleri

II. Aşama
Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri

III. Aşama
Panel Mülakat

SINAV SONUÇ DUYURUSU
Sınav sonuçları, “İş Başvuru Formu” içerisinde yer alan “Başvuru Durum Takip” alanı ve e-posta aracılığı ile duyurulmaktadır.

ÇALIŞMA YERLERİ VE KOŞULLARI
Bankamız Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarılı olanlar Genel Müdürlük Bölümlerimizde ve kurumsal şubelerimizde görevlendirilir. Bankamızda Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan çalışanlarımız, bankacılık konularında profesyonel gelişimlerini destekleyecek bir eğitimden sonra göreve başlarlar. Bankamızda ücretler ve diğer parasal haklar, değişen ekonomik koşullara göre ayarlanır. Aylık ücretlere ek olarak yılda 4 kez ikramiye ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince geçmiş yıl kârına bağlı olarak yılda bir kez kâr payı ödenir. Bankamız, tüm çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık harcamalarını, Sağlık Yardımı Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karşılamaktadır.