TOKAT İLİ ALMUS İLÇESİ CİHET BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Tokat İli Almus İlçesi Cihet Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddcsinin (A) fıkrasındaki şartlar ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15.maddesi yönetmelik hükümleri gereği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin Derişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İtfaiye Eri atanma şartlarını taşımak kaydıyla İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADRO

DERECESİ ÜNVANI ADET CİNSİYETİ KPSS Puan Türü TABAN PUAN EĞİTİM DURUMU
10 İtfaiye Eri 3 E/K KPSSP9 4 60 Lise ve Dengi OkulMezunu Olmak
TOPLAM 3

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İtfaiye Eri olarak atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Lise ve Dengi Okul mezunu olmak.

3. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi hobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

4. Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerdeen az 1.67 metre boyunda, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kğ. dan fazla fark olmamak. (Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

5. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş ve 100 puan üzerinde en az 60 ve üzeri puan almış olmak.

6. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

7. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

8. Belediyemize başvuran adaylar (KPSS) başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak, itfaiye Eri boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak itfaiye eri adaylarının listesi Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz adresinde yayımlanacaktır.

9. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut bir yıldan fazla hapis veyahut atla uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı lenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflası gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarım açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ :
Başvurular 01.0S.2011 günü saat 09.00’da başlayıp saat 15.00’de sona erecektir.

Adaylar başvurularım, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenerek, Tokat ili, Almus İlçesi, Cihet Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru esnasında Kurumdan temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

3. Öğrenim durumlarım gösterir belgenin aslı veya fotokopisi

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

5. KPSS 2010 sınav sonuç belgesin in fotokopisi

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair beyan

SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI:
1. KPSS haşan sırasına göre sınava çağrılacak adayların listesi Cihet Belediye Başkanlığı ilan panosuna asılarak yapılacaktır. Sınava giriş belgeleri Cihet Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

Sözlü mülakat ve dayanıklılık testi sınavı. 05 08.2011 günü saat 10:00’da Tokat İli Almus İlçesi Cihet Belediye Başkanlığı, Dervişali Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:6/A adresinde, Belediye Meclis salonunda yapılacaktır.

SINAV KONULARI:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4. Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat

5. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16 .maddesinin 5.bendi gereği sözlü sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmesi

(Not: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.)

DEĞERLENDİRME :
Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan nottur. Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınavı kazanan asil ve yedek adayların isim listesi başarı sırasına göre Belediye ilan tahtasına asılacaktır. Sınav sonuçlan kazanan adaya yazılı olarak bildirilecektir.

itfaiye eri alm