Türk Standartları Enstitüsü personel alımı kapsamında yine enstitü bünyesinde farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere personel-memur alımı yapacaktır. Toplam personel alım sayısı 143, bunlardan 78’i lisans mezunu, 53’ü önlisans ve 12’si orta öğretim mezunu olacak. Personel-memur-eleman alımı kapsamında Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde göreve gelecek olan kişiler kadrolu olarak e başlayacaklar.

Söz konusu TSE personel alımıyla ilgili tam ilan metni İŞKUR’un resmi internet adresinde de yayınlanmış durumda. Buna göre başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 20.08.2011 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

1 – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Sınava girebilmek için aşağıda yer alan şartları taşımak gerekir.
1) Türk vatandaşı olmak,2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü
bulunmamak,
7) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 28 Kasım 2010 tarihlerinde
yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2010-KPSS Lisans ve 2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş
ve bu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94
puan türünden en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak
sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da
giriş sınavına çağrılacaktır.),
8) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş veya
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2009, 2010 ve 2011 yıllarındaki sınavlar) en az (C)
düzeyinde puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla TOEFL IBT Sınavından 65 ve üzeri, TOEFL
PBT Sınavından 470 ve üzeri puan almış olmak,
9) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt
içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da
diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.
10) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, tabloda yer alan görev yerlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş
sayılır.

2 – BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını 17-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle
http://www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda veya Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığına (Necatibey Caddesi No: 112 06100 Bakanlıklar/Ankara) şahsen yapacaklardır. Başvurular 26 Ağustos 2011
Cuma günü mesai bitimine (saat 17:30) kadar yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte
olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Görev yerleri bilgi amaçlı konulmuş olup, adaylar başvurularında kadro unvanlarını dikkate alacaklardır.

kadrolu iş ilanları, iskur memur alimlari, işkur kadrolu işçi alımı, İŞKURDA MEMUR OLMAK, işkur lisans mezunu personel alımı