Kamu Hastaneleri Kurumu Danışman Personel Eleman Alımı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personel alımları kapsamında eleman alımı yapacaktır. Buna göre söz konusu personel alımı çerçevesinde danışman alımı gerçekleştirilecek.

Kamu Hastaneleri Kurumu Danışman Personel Eleman Alımı

Kurumumuz Proje Yönetimi Daire Başkanlığı’nca Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında “Tedarik Yöntemleri Çalışmaları için Yazılım Uzmanı Danışmanı” alınacaktır.

Kurumumuz Proje Yönetimi Daire Başkanlığı’nca Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında istihdam edilmesi planlanan Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Yazılım Uzmanı Danışmanına ilişkin ilan metni ektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından “Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Yazılım Uzmanı Danışman” istihdamı için kullanılacaktır.

Alınacak Danışman Sayısı: 2 Kişi Tam Zamanlı Bireysel Danışman
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 22/11/2012

Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinin döner sermaye ile ilgili tüm muhasebe lemlerinin (gelir, gider, tahakkuk, tahsilat, ödeme vb.) kaydedildiği ve raporlandığı web tabanlı bir sistemdir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı döner sermayeli işletmelerin web tabanlı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Uygulamalarının geliştirilmesi, işletmelerin finansal yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi ve stratejik finansman yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede, TDMS’nin mevcut yapısının 663 Sayılı KHK’nın ilgili hükümleri (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilat yapısı) gereğince revize edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Global Bütçe Yönetim Kapasitesinin güçlendirilmesi, Döner Sermaye kaynaklarının verimli kullanılması ve finans yönetiminde etkinliğin sağlanması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha fazla katma değer yaratmak üzere yaygın ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bütün bu açıklamalar ışığında yukarıda anılan hedeflerin gerçekleştirilmesine destek olacak (özellikle analiz, tasarım ve geliştirme safhalarında) 2 (iki) yazılım danışmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştirilecek olan TDMS yazılımı ve raporlar orta ve uzun vadede Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından strateji geliştirmek üzere kullanılacaktır.

İŞİN KAPSAMI

Danışmandan;

1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde faaliyetini sürdüren web tabanlı Tek Düzen Muhasebe Sisteminin 663 Sayılı KHK gereği yeniden yapılandırılması,

2. İhtiyaç duyulması halinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin ilgili diğer web tabanlı sistemlerle entegrasyonunun sağlanması için gerekli teknik desteğin verilmesi,

3. Tek düzen Muhasebe Sistemi’nin (TDMS) analiz, tasarım ve geliştirmesinin sağlanması,

4. Tasarıma temel olacak yazılım gereksinimlerinin ve yazılım mimarisinin belirlenmesi,

5. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermayeli işletmelerin tahakkuk birimlerince sisteme etkin ve detaylı veri girişinin sağlanabilmesi için yazılımın geliştirilmesi,

6. Mevcut uygulamalarda karşılaşılacak sorunların, hataların çözülmesi, uygulamalarda İdare tarafından artan rapor ihtiyacının çözümlenmesi,

7. Gelişen yazılım teknolojilerinin İdareye kazandırılması,

8. Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarının hazırlanması,

9. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarının hazırlanması,

10. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,

11. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanında gerekli iyileştirilmelerin yapılması,

12. Muhasebe Kayıtları verilerinden oluşan raporların, yöneticilerin etkili ve verimli analiz yapma amacına uygun düzenlenmesi,

13. Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve diğer kurumlara düzenli veri sunulmasının sağlanması,

14. Muhasebe Kayıtlarının sisteme tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması,

Danışman ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı Program Geliştirme Sonuçlarını ve yaptığı faaliyetleri içeren raporu idareye sunacaktır.

Görev Yeri ve Süresi

Danışman Kamu Hastaneleri Kurumu binasında Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı’na bağlı olarak tam zamanlı, günde 8 (sekiz) saat çalışma esası üzerinden Ocak 2013 – Aralık 2013 tarihleri arasında çalışacaktır. Danışmanın sözleşmesi, performansına ve birimin gereksinimlerine göre proje sonuna kadar uzatılabilecektir.

Personel Alımı Aranan Nitelikler

Danışman asgari şu niteliklere sahip olmalıdır;

1) Lisans Mezunu Olmak Tercihen Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak,

2) Object – Oriented (Nesne Yönelimli) tasarım, geliştirme kavramları ve programlama bilgisine sahip olmak,

Sayfa 3 / 3

3) Java EE teknolojileri kullanarak web tabanlı uygulama ve web servis geliştirme bilgisi olmak,

4) Tercihen Spring, EJB, Hibernate konusunda bilgi sahibi olmak,

5) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, JSON, XML, AJAX gibi web teknolojilerine hâkim ve bu teknolojileri kullanarak kullanıcı ara yüzü geliştirebilmek,

6) İlişkisel veri tabanı mimarisine hâkim, iyi derecede SQL bilgisine sahip, karmaşık veri yapıları içeren iş modellerinde veri tabanı modeli tasarımları ile uğraşmış, PL/SQL veya T-SQL veri tabanı programlama dilinde bilgisi olmak,

7) Tercihen Muhasebe alanında tam zamanlı veya yarı zamanlı veya stajyer olarak yazılım geliştirme süreçlerine katılmış olmak,

8) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Personel Alım Başvurusu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun danışman adaylarını, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin,

Referans Kodunu: SDSGRP/TKHK/2012/CS/A.4.2.4/IC/02

içeren bir başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 06/12/2012 Perşembe günü mesai bitimine (Saat: 18:00) kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Proje Yönetimi Daire Başkanlığı Kat: 3 Oda No: 315

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407 sokak No: 4 Balgat / Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 705 1319 – 705 1440

Son Güncelleme: 04 Aralık 2012 Salı 21:45