Bayındırlık ve İskan Bakanlığı boş kadrolara personel alımı yapacak. Müfettiş yardımcılığı kadrolarına yapılacak atamalar giriş sınavı ile gerçekleştirilecek.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında boş bulunan beş (5), yedi (7) ve sekizinci (8’inci) derece olmak üzere, toplam yirmi üç (23) Müfettiş Yardımcılığı kadroları için, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP5) puan türünden en az (80) ve üzeri puan alan, Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu sekiz (8) İnşaat Mühendisi, Mimarlık Fakültesi mezunu yedi (7) Mimar ve Hukuk Fakültesi mezunu sekiz (8) Hukukçu sınav ile alınacaktır.

Sınava yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar ve yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubuna mensup toplam dörtyüzaltmış (460) aday çağrılacaktır. Herhangi bir sebeple belirtilen meslek gruplarından birine yeterli sayıda aday başvurmadığı veya adaylığı kabul edilmediği takdirde, Sınav Kurulu kararıyla toplam aday sayısı tamamlanıncaya kadar, diğer meslek grupları için başvuran adaylardan ilave edilebilecektir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; her meslek grubu için belirlenen sayıdan az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, Sınav Kurulu kararı ile bu eksiklik sınav kapsamındaki diğer meslek gruplarının sınavı kazanan adaylarından tamamlanabilecektir. Atama tarihi itibariyle, Teftiş Kurulu Başkanlığının mevcut Müfettiş Yardımcılığı kadrolarında boşalma olduğu takdirde ve yeterli atama kontenjanı bulunması durumunda, Sınav Kurulu kararı ve Makam Oluru ile başarılı yedek adaylar arasından boş kadro sayısı kadar atama yapılabilecektir.

1 – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak (erkek adaylar için),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak, sağlık durumu iklim değikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
d) Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik(inşaat mühendisliği), hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul
edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
e) 1/1/2011 tarihinde 30 yaşını geçmemiş olmak,
f) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,
g) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSSP5 puan türünden) 80 ve üzeri puan almış
olmak (Başvuranlardan en yüksek puan alan yüzaltmış (160) inşaat mühendisi, yüzkırk (140) mimar, yüzaltmış (160) hukukçu meslek grubundan olmak üzere, toplam dörtyüzaltmış (460) kişiye aday belgesi verilecektir. (başvuruda bulunan adaylardan sıralama sonucunda; 160 ıncı inşaat mühendisi, 140 ıncı mimar ve 160 ıncı hukukçu meslek grubundaki adayla aynı puanı almış olanlar da, kendi meslek guruplarında sınava kabul edilecektir.)
h) Süresi içinde başvurmuş ve iş başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş
olmak.

2 – MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
1 – Hukukçular için;
Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku: Temel ilkeler, Türkiye’nin idari yapısı, idari yargı,
Ceza Hukuku: Esaslar, Devlet idaresine, kamu güvenliğine ve mala karşı cürümler,
Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel hükümler, muhakeme usulü,
Medeni Hukuk: Başlangıç, şahsın hukuku, ayni haklar,
Borçlar Hukuku,
2 – İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için;
Kendi bölümlerinde okutulan derslerden,
3 – Hukukçular, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar için;
Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden,
belirlenir. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra yazılı olarak bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3 – SINAV BAŞVURUSU
Sınava katılmak için başvurular, gerekli belgelerle birlikte 4/7/2011 tarihi mesai bitimine kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına (Necatibey Cad. No: 63 Kat 6 Demirtepe 06100 /ANKARA adresine) şahsen ya da postayla yapılır. Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 4/7/2011 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu veya gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

mimar alimi, mimar alimlari