Dışleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını yaptığı açıklama ile Diplomatik Arşiv alanında çalışmak üzere kamu personel, memur alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DİPLOMATİK ARŞİV ALANINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER:
(1) Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
(2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak konsolosluk ve ihtisas memurlarının, genel görev
tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında ağırlıklı olarak diplomatik arşiv alanında görev yapmaları ve ihtiyaç duyulan hallerde arşiv araştırmaları yapmaları öngörülmektedir.
(3) Giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, aday konsolosluk ve ihtisas memuru unvanıyla atama
yapılabilecek azami kadro sayısı 25’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
(4) Sınavın ilk aşaması, 17 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

UYARI: Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacak olup, İstanbul’da sınav düzenlenmeyecektir.
(5) Sınavın yazılı bölümüne Farsça, Arapça, Fransızca, Rusça, Almanca ve İngilizce dillerinin birinden
girilebilecektir. Arzu eden adayların sınava eski Türkçeden (Osmanlıca) girebilmeleri de mümkündür.
(6) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinin ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer almaktadır.
Yönetmeliğe Bakanlık internet sitesi üzerinden erişilmesi mümkündür.

UYARI: Giriş sınavının ilk aşamasının yapılacağı tarihte, İnsan hakları alanı, konsolosluk alanı ile bilişim alanına
yönelik üç ayrı konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavının daha gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu nedenle,
konsolosluk ve ihtisas memuru aday adayı olmak isteyenler, sözkonusu dört sınavdan sadece birine müracaat
edebileceklerdir.

II. BAŞVURU VE SINAVA KATILIM ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 17/09/2011 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (18/09/1976 ve daha sonra doğmuş olmak),
c) En az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak kaydıyla; [Osmanlı ve/veya Cumhuriyet dönemi (1950’lere
kadar) arşivleri konusunda en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak] veya [tarih alanında (Türk dış politikası tarihi dâhil) lisansüstü eğitim yapmış olmak] veya [tarih, tarih öğretmenliği, bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ile Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olmak] veya [Farsça, Arapça veya Rusça dil bölümlerini (öğretmenlikler dâhil) bitirmiş olmak],
ç) 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-3, KPSS-8 ve KPSS-10 puan türlerinin
birinden en az 65 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek
puanlı ilk 100 kişi arasında yer almak gerekir. (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır).
(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 8
Eylül 2011 tarihinde ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer
verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURLARININ YAPILMASI
(1) Giriş sınavı başvuruları, 15 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak ve 26 Ağustos 2011 tarihinde saat 18:00’de sona
erecektir. Başvurular, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
a) T.C. kimlik numarası.
b) KPSS sonuç belgesi.
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin
de iletilmesi gerekmektedir).
ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.
d) Mesleki tecrübeye istinaden başvuru yapacaklar için, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi (1950’lere kadar) arşivleri
hakkında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olunduğunu gösteren resmî belge.
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması. (Başvurusunu lisansüstü eğitim diplomasına istinaden yapacaklar için
zorunludur). NOT 1: Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2009, 2010 veya 2011 yıllarında alınmış en az “C” düzeyinde KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
NOT 2: KPDS puanlarının değerlendirmeye alınabilmesi için KPDS sınavına 2009, 2010 veya 2011 yılı içinde
girilmiş olması gerekmektedir. KPDS puanı yerine, eşdeğerliliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından
alınan puanların KPDS’ deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:
(1) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
a) Türkçe kompozisyon
b) Alan bilgisi
c) Türkçeden yabancı dile çeviri
ç) Yabancı dilden Türkçeye çeviri

NOT: Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
-Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde almış olduğu KPDS puanının 70’in
üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
-Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde KPDS’den aldığı puanın 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da
yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
(2) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar,
muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade
yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
(3) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
(4) Yazılı sınav aşamasının sonuçları 26 Ekim 2011 tarihinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamayı
geçenlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(5) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi
mümkündür:
Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
Tel: (312) 292 26 83-85
E-posta: sinav@mfa.gov.tr