Kamu Personel – Memur Alımı – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığın personelmemur alımı gerçekleştirecek. Söz konusu kamu personel alımı kapsamında uzman yardımcıları e alınacak ve alımı giriş sınavı ile yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idari hizmetleri sınıfında açık bulunan 7 nci dereceden toplam 7 adet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:
(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup
sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;
a) Fakültelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden, yine
fakültelerin Fizik, Kimya, Bilgisayar, İnşaat, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ve Hukuk Fakülteleri ile bunlara
denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden lisans eğitimi görmüş
olmak,
b) ÖSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın “KPSSP 5 veya KPSSP 46 ”
puan türünden birinden en az 70 puan almış olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,
d) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,
e) 2010 veya 2011yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap
vermiş olmak veya 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna
denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,
f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.
(2) Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek
KPSS puanına göre sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan ilk 28 aday giriş sınavına katılmaya hak
kazanacaktır.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
(1) Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) İş talep formu,
b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da
Başkanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK’ün
http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablosu dikkate
alınacaktır),
d) 3 adet vesikalık fotoğraf.
(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İdari İşler
Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi www.casgem.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve
bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip en geç 30/12/2011 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No:1
Pursaklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda
belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru formunda hangi lisans türüne
müracaat ettiklerini işaretleyeceklerdir.

4 – GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:
Sınav 16/01/2012 tarihinde saat 9.30’da başlayacaktır.
Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra
Sokak No:1 Pursaklar/ANKARA’dır.

5 – GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
(1) Giriş sınavı tüm adaylar için aşağıdaki konularda yapılacaktır:
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, genel kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, 7460 sayılı kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku
hariç), Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası
Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezun olduğu mühendislik bölümü
itibariyle ilgili konular ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.