Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı Tutanak Müdürlüğünün stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla bir yıl süreli stenografi kursu açılacaktır. Bu kursa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel ve aşağıda yazılı özel şartları taşıyanlar arasından yeterlik ve yarışma sınavı ile 30 stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve mülakat sınavında başarılı olanlardan 10 stenograf yardımcısı alınacaktır.

I – BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR:
Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (A) grubu kadrolar için 2009- 2010 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarının sonuçları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunacakların;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımaları,
2. a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları,
b) 1/1/2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmaları, (01.01.1981 tarihi ve daha sonrası doğumlular)
c) Devamlı olarak stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamaları,
d) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamaları,
e) 2009-2010 yıllarında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, KPSS P3, KPSS P6, KPSS P33 ve KPSS P117 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 ve üzerinde puan almış olmaları,
Gerekmektedir.

II. BAŞVURU :
2009-2010 yıllarında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, 100 üzerinden 70 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, 3 Haziran – 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Stenografi Kursu Aday Başvuru Formunu doldurup,
1- 2009 veya 2010-KPSS Lisans Sınav Sonuç Belgesi,
2- Yükseköğrenim diplomasının aslı veya onaylı örneği,
3- Nüfus Cüzdanının onaylı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf,
4- Erkek adaylarda, askerlik görevini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişiği bulunmadığını gösterir resmi belge ya da onaylı örneği,
5- Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

ile birlikte mesai saatleri içerisinde, TBMM Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğüne (TBMM Genel Sekreterliği Ek
Hizmet Binası Atatürk Bulvarı No:153) şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Sınav ilanında belirtilen şartları taşımayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sınava girip başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak kursla ilişikleri kesilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal lem yapılacaktır.

III. SÖZLÜ SINAV ve MÜLAKAT:
Yapılacak değerlendirme sonucu, başvuran adaylardan 2009 ve 2010 yılı KPSS puanlarına göre 70 ve daha yüksek puan alan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlayarak, ilk 150 (boş kadro sayısının onbeş katı) adayın isim listesi TBMM Genel Sekreterliği http://www.tbmm.gov.tr/insan_kaynaklari İnternet adresinden duyurulacaktır. 150 nci sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylardan, gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. Adaylar, 8-14 Ağustos 2011 tarihleri arasında sözlü sınav ve mülakata alınacaktır. Ayrıca, katılmaya hak kazananlara mülakat yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Sözlü sınav ve mülakata çağırılan adaylar, aşağıdaki sınav konularından sözlü sınava tabi tutulacaktır.
a) Hukuk Grubu
1- Anayasa Hukuku
2- Medeni Hukuk ( Genel Esaslar )
3- İdare Hukuku ( Genel Esaslar, İdari Yargı )
4- Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler )
5- Ticaret Hukuku
6- Ceza Hukuku
7- Ceza Usul Hukuku
b) İktisat/İşletme Grubu
1- Makro ve Mikro iktisat
2- Uluslararası iktisat3- Para, banka ve kredi
4- İşletme
c) Maliye Grubu
1- Maliye politikası
2- Kamu gelir ve giderleri
3- Bütçe

Ayrıca adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri değerlendirilmek üzere kendileri ile mülakat yapılacaktır.

IV. STENOGRAFİ KURSUNA İLİŞKİN BİLGİLER:
Stenografi kursu mesai gün ve saatleri içerisinde verilecektir.
Stenografi kursu programı, dört bölüm halinde uygulanır.
a) Kaide öğretimi,
b) Dakikada 120 hecelik hız eğitimi,
c) Dakikada 160 hecelik hız eğitimi,
d) Dakikada 200 hecelik hız eğitimi ve yetiştirme.
Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma; ikinci ve üçüncü bölümlerde, belirtilen düzeydeki hızda yazabilme çalışmaları yapılır. Dördüncü bölümde, hız düzeyi 200 heceye yükseltilir.

Kurs programının her bölümünün sonunda ara sınavları yapılır.
– Kurs öğrenimi parasızdır.
– Kursa devam zorunlu olup, kurs süresinin 1/5’i kadar süre kursa devam etmeyenlerin kurs ile ilişkisi kesilir.
– Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam ederler. Ara sınavda başarısız
olanlara, her bölüm için bir kez olmak üzere, bütünleme sınavına girme hakkı verilir. Ara sınavların bütünlemesinde de başarısız olanların kurs ile ilişkileri kesilir.
– Stenografi kursunun tamamlanmasını takip eden otuz gün içinde stenograf yardımcılığı sınavı yapılır.
– Atama, boş stenograf yardımcısı kadrosu kadar ve sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek not alandan
başlamak suretiyle yapılır.
– Stenograf yardımcılığı sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Başarılı olabilmek için yazılı ve mülakat
sınavlarının her birinden 70 ve üstü puan almak gerekir. Yazılı ve mülakat notları ortalaması sınav notu olarak tespit edilir.
– Sınav sonuçları TBMM Kampüsü içinde uygun bir yerde asılarak ve Kurumun internet sitesinde ilan edilerek
duyurulur