Kamu Sözleşmeli Personel Eleman Alım İlanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2012 tarih ve 1223 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin esasları düzenleyen genelge doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyetinin 28/09/2012 tarih ve 2012/20 sayılı kararı ile iki (2) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı belirsiz süreli sözleşmeli toplam iki (2) personel alınacak olup, buna ilişkin detaylı açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

KURUM BİLGİLERİ

Kurum Adı: Küre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres : Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü KÜRE/KASTAMONU

Telefon : (366) 751 22 23

Faks : (366) 751 20 64

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı : 2 (İki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Başvuru Tarihleri : 01/10/2012- 08/10/2012 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)

Başvuru Adresi :Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü KÜRE/KASTAMONU

İrtibat : Nevim TELLİ/ Vakıf Müdürü

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı / Pozisyon : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İşin Süresi : Belirsiz Süreli (6 ay deneme süreli)

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 01 Ocak 2012 Tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten lenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

g) Eğitim Durumu: 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olanlar öncelikli tercih sebebi olmak üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmak,

h) ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

ı) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

2.ÖZEL ŞARTLAR

a) İşe alınıp göreve başladıktan sonra Küre ilçesinde ikamet etmek zorunludur.

b) En az B sınıfı sürücü belgesine ve aktif sürüş deneyimine sahip olmak

c) İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak (Vakıf otomasyon sistemlerini kullanabiliyor olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı Bilgisayar sertifikası olan adaylar öncelikli tercih edilecektir),

d) Vatandaşların taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı, mazereti ve seyahat etmesine engel bir durum olmaması,

e) Yüksek Lisans, KPDS vb. dil sınavları sonucu alanı ile ilgili sertifikalar, iş deneyimi olanlar, işe alımında KPSSP3 Puanına göre mülakat heyeti tarafından değerlendirilebilir,

MÜLAKATA ÇAĞRILANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek fotokopisini Vakıflara teslim edecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (vakıftan temin edilecektir),

2- Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi,

3- Diploma aslı veya onaylı sureti,

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

5- KPSS P3 sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti,

6- Adli sicil kaydı,

7- Yerleşim Yeri Belgesi,

8- Nüfus Kayıt örneği,

9- Askerlik terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti/askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Erkek adaylar için),

10- Ehliyet fotokopisi(başvuru sırasında aslı görülecektir),

11- Bilgisayar sertifikası varsa aslı veya fotokopisi,

12- Varsa iş deneyim belgeleri.

3.DİĞER HUSUSLAR

Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-) SINAV İLANI;

01 EKİM 2012 ile 08 EKİM 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Küre Kaymakamlığı web sitesi (www.kure.gov.tr)’nde ilan ettirilecektir.

2-) BAŞVURU ;

01 EKİM 2012 ile 08 EKİM 2012 Mesai bitimi olan Saat : 17,30’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online olarak başvuracaklar.

Başvurular sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yukarıda sayılan diğer belgeler, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.

3-) MÜLAKAT :

1) Mülakat sınavına çağırılacak adayların isim listesi 09/10/2012 tarihinde Küre Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.kure.gov.tr ilan edilecektir.

2) Mülakat sınavına hak kazanan adayların başvuru için istenen belgeleri 11/10/2012 günü saat 17.30’a kadar, Küre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna elden ulaştırması zorunludur. Bu tarihten sonra gönderilen evraklar veya evraklardan herhangi bir tanesinin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3)Adaylar için Geçerli (2011 KPSS veya 2012 KPSS Sonuçları) KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. (Mülakata hak kazanan son kişinin KPSS P3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağırılacaktır.)

4) Sözlü sınav(mülakat) Küre Kaymakamlığı toplantı salonunda 12/10/2012 günü saat 14.00’de yapılacaktır.

5) Mülakat sınavı sonuçları www.kure.gov.tr adresinde, Vakıf Bürosu ve Hükümet Konağı ilan panosunda ilan edilecektir.

6) Mülakat sınavı sonucunda her bir pozisyon için en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek aday tespit edilecektir. Sınavı kazanan asil aday Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onaylamasına müteakip, kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden, tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

7) İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

8)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.

kastamonu belediyesi isci alimi, kastamonu iş ilanları kamu, kastamonu kamu iş ilanları, kastamonu belediyesi iş ilanları