Karayolları Genel Müdürlüğü yeni personel alımı yapmak için ilana çıktı. Söz konusu personel alımı kapsamında 43 adet yeni personel alımı düzenlenecek. Personel alımına ilişkin detaylar şöyle:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında
Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/A maddesine göre aşağıda teşkilatı (görev yeri), unvanı, sayısı, genel ve özel şartları
belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 10/12/2018 – 19/12/2018
Sözlü Sınav Tarihi : 15/01/2019 – 22/01/2019

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde
(www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.
Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı
kadar tercihte bulunabilecektir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro
sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı
KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.
Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde
KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun
olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü
içerisinde Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara
tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7)
iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.
Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz,
taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz
merkezi ile bunlara bağlı işyerleridir. Adaylar, Bölge Müdürlüklerimiz ve bağlı işyerlerini
kurumsal internet (www.kgm.gov.tr) sitemizden inceleyebilirler.
Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini müteakip
güvenlik soruşturmalarının sonuçlandırılmasından itibaren takip eden otuz gün içerisinde
yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan
mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve
başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde
göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan
Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.