RTÜK Personel Memur Alımı, Şartlar ve İş Başvurusu

RTÜK yeni yayınladığı ilan ile kamu iş ilanları kapsamında personel alımı yapacak. Buna göre söz konusu personel alımı kapsamında farklı alanlardan mezun toplam 30 adet uzman yardımcısı alımı yapacak.

RTÜK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIMI

Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının grubu, okulu, sayısı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

Birinci Grup: Hukuk fakültesi mezunları arasından 6 kişi (KPSSP: 11),

İkinci Grup: Siyasal bilgiler, iktisat, letme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve maliye bölümü mezunları arasından 7 kişi (KPSSP: 35, KPSSP: 47, KPSSP: 109 ve KPSSP: 117),

Üçüncü Grup: İlahiyat Fakültesi, Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji bölümü mezunları arasından 4 kişi (KPSSP:3),

Dördüncü Grup: İletişim Fakülteleri mezunları arasından 5 kişi (KPSSP:3),

Beşinci Grup: Fakültelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme ve Yazılım Mühendisliği bölümü mezunları arasından 6 kişi (KPSSP:2),

Altıncı Grup: Fakültelerin Matematik ve İstatistik bölümü mezunları arasından 2 kişi (KPSSP:2),

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.

Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunan grubun puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS:2013 veya 2014 yılı) asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri

Adaylar, 12-23 Ocak 2015 tarihleri arasında Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.org.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav başvuru formunun çıktısını imzalayarak IV. maddedeki belgeler ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 9.00-18.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formu ve eklerinin, Üst Kurul evrakına giriş tarihi esas alınacaktır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve puan sıralamasında gruplar itibariyle en yüksek puanı alan alınacak uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.)

Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.org.tr) internet adresinde ilan edilecek ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) Üst Kurulun, III. maddede belirtilen resmi internet sayfası üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu;

b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca tasdikli örneği,

ç) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini belirten özgeçmişi.

Yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı örneğini başvuru belgelerine eklemesi gerekir.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında Üst Kurulca tasdik edilecektir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir.

devlet dairesi iş ilanları, devlet daireleri iş ilanları, devlet dairesi işçi alımı