Sağlık Bakanlığında görevli sağlık personelinin performansa dayalı ödemeleriyle ilgili düzenlemeye gidildi.

Yapılan değiklikle sözleşmeli personelle vekil ebe/hemşire olarak görev yapan personel, yönetmelik kapsamına alındı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinliklere katılan uzman tabiplerin ek ödemeleri artırıldı.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle getirilen yenilikler şöyle:

-Sözleşmeli personelle vekil ebe/hemşire olarak görev yapan personel, yönetmelik kapsamına alındı.

-Bakanlıkça belirlenecek kurumlarda Hazine hissesi yüzde 15’ten yüzde 1’e düşürülerek dağıtılabilecek ek ödeme tutarı artırıldı.

-Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi, klinik şef yardımcısı, baş asistan ve uzman tabiplerin katsayıları yüzde 30 oranında artırıldı.

-Eğitim ve araştırma hastaneleri için Eğitici Destekleme Puanı artırıldı.

-Kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinliklere katılan uzman tabiplerin ek ödemeleri artırıldı.

-Laboratuvar branşlarının uzman sayılarının yatak sayısına göre belirlenmesi uygulamasına son verildi. Yeni düzenlemeyle laboratuvar uzman sayıları Bakanlıkça yönergeyle belirlenecek.

-Asistanlarla yan dal asistanlarına klinik ortalamasının yüzde 25’i, hastane ortalamasının yüzde 75’i oranında ek ödeme yapılması sağlanarak, klinikler arasındaki ek ödeme farklılığı azaltıldı.

-Asistanlar rotasyon halinde bölenden çıkarıldı.

-Hastane müdür yardımcılarının ek ödemesi yeniden düzenlendi, standart kadroya göre ek ödeme bölünmesi uygulaması sona erdirildi.

-AMATEM özellik arz eden birim kapsamına alındı.

-Hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirme kararı, Döner Sermaye Komisyonu yerine başhekime bırakıldı.

-Hizmete yeni açılan kurumların ve Gökçeada Devlet Hastanesinin ek ödemelerinin il sağlık müdürlüğünce karşılanması yolunda düzenlemeye gidildi.

-Birinci basamakta piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele yüzde 10, nüfusu 1.5 milyonun üzerinde olan veya büyükşehir statüsündeki illerin il sağlık müdürlerine yüzde 20, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personele yüzde 40 ek puan getirildi.

-Toplum sağlığı merkezlerine yüzde 20, halk sağlığı laboratuvarları, verem savaş dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerine yüzde 10 ek puan verildi.

-Kurumlarda klinik kodlayıcılara yüzde 10, terapötik aferez merkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere yüzde 15, çocuk izleme merkezlerinde görevli personelle yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri ve AMATEM’de çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde çalışan tabiplere, acil servis/acil polikliniklerinde çalışan pratisyen tabiplere yüzde 20 ek puan getirildi.

-Devlet hastanesiyken eğitim ve araştırma hastanesine dönüşen kurumlarda görev yapan personele her iki formül üzerinden yapılan hesaplama neticesinde yüksek bulunan tutar üzerinden ek ödeme yapılması imkanı getirildi.

-Kuruma yeni atanan ve görevlendirilen tabiplere adaptasyon sürecinde hastane ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması sağlandı.

-Kurumlarda branşıyla ilgili alt yapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında olan uzman tabiplere yüzde 70 ek puan verilmesi sağlandı. (Toplamda hastane ortalamasını geçmemek üzere)

-Asistan temsilcisinin döner sermaye komisyonunda görev alması imkanı getirildi.

-Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde görev yapan tabiplerin ek ödemelerinin yüzde 75 klinik ortalaması, yüzde 25 hastane ortalaması üzerinden hesaplanması sağlanarak, klinikler arası denge sağlandı.

-Devlet hastanelerinde baştabip ve baştabip yardımcısı katsayıları hastane gruplandırmasına göre yeniden belirlendi.

-Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personelin kadro unvan katsayıları belirlendi.

-Birinci basamağa bağlanan entegre ilçe hastanelerinin kadro unvan katsayıları artırıldı. Hastane müdürü ve başhemşire için katsayı tanımlandı.

-Birinci basamakta AÇSAP baştabibi için katsayı 2.50 olarak belirlendi.

Yönetmelik değişikliği, gelecek ayın başında yürürlüğe girecek.