Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Memur Alımı

Devlete bağlı kamu kurumları ihtiyaçlar ve insan kaynakları planları doğrultusunda personelmemur alımı yapmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda görevlendirmek ve çalıştırmak üzere sınav usulü ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sınavla; Proje Asistanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere B grubu 26 (yirmialtı) kadro karşılıksız sözleşmeli personel ve Yönetici Asistanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere C grubu 26 (yirmialtı) kadro karşılıksız sözleşmeli personel olmak üzere toplam 52 (elliiki) kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1 – SINAVA KATILMA ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
B) Özel Şartlar:
Proje Asistanı Pozisyonu:
Bağlı bulunduğu proje gruplarında ilgili yazışmaların yapılmasından, rutin raporların ve istenen belgelerin
hazırlanmasından, toplantı organizasyonlarının yapılması ve toplantı tutanaklarının tutulmasından ve proje ofisinin diğer idari görevlerinden sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aşağıdaki şartlar aranır:
1 – En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Muhasebe ve
Finansal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik,
İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
2 – 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS)
birinden KPSS P(1) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) 70
(yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,
Yönetici Asistanı Pozisyonu:
Bağlı olduğu yöneticisinin tüm randevularının organizasyonundan, yöneticiye sunulacak evrakların düzenlenmesi ve
dağıtımından, yöneticinin talimatları çerçevesinde birimi ile ilgili yazışmaların hazırlanmasından ve diğer idari görevlerden
sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aşağıdaki şartlar aranır:
1 – 7 (yedi) pozisyon için en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
2 – 19 (ondokuz) pozisyon için en az 2 yıllık (önlisans) büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik ve halkla
ilişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının
ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,
3 – 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS)
birinden KPSS P (3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak veya 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavından KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
4 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) 60
(altmış) puana veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan almış olmak,

2 – BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ
a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:
– Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun
olanlar adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesi ile birlikte),
– KPSS Sınav Sonuç Belgesi,
– Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneğini,
– İki adet vesikalık fotoğraf,
– Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.ssm.gov.tr) temin edilip doldurulacak “İş Başvuru
Formu” ve “Özgeçmiş”
Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim
Daire Başkanlığı’nca tasdik edilir.
b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 24 Ekim 2011 günü mesai bitimine kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 Balgat – Ankara adresine
şahsen veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır.
d) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak her pozisyon için 5 (beş)
katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
e) Sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınava çağrılan adaylar bir ön görüşmeye çağırılabilir. Mülakat tarihi, çağırılacak
adayların isimleri ile birlikte Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilecektir.
f) Yönetici Asistanı pozisyonu altında belirlenen kontenjanlar kadar adayın başvurmaması veya mülakatta başarılı
olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar, diğer yönetici asistanı pozisyonu
kontenjanından en yüksek puana sahip adaylar ile karşılanabilecektir.

3 – DEĞERLENDİRME VE ATANMA
a) Kazanan adaylar Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde duyurulacaktır.
b) Kazanan adaylar Maliye Bakanlığı’nın vize iznini müteakip e başlayacaklardır.
c) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde atama için gerekli belgeleri
tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır.
Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta
oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları
işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.
d) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın (312) 4119014 numaralı telefonundan sağlanabilir.

Son Güncelleme: 17 Ekim 2012 Çarşamba 01:26