Sayıştay Kamu Sözleşmeli Personel Memur Alımı Başvurular

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile kamu personel memur alımları kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Buna göre söz konusu sözleşmeli personel alımı çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav düzenlenerek tercüman alımı yapılacak.

Başvurular: Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanına iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar başvurularını son olarak 05.10.2012 tarihine kadar yapabilirler.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Pozisyonun Unvanı, Adedi ve Ücreti: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca İngilizce dilinde Sözleşmeli Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak yazılı ve sözlü sınavla iki (2) personel alınacaktır. Tavan ücreti, brüt 3.330 TL’yi geçmemek üzere hizmet yılına göre belirlenecek ve 675 TL net ek ödemede bulunulacaktır.

KPSS Puan Türü, Geçerlilik Yılı ve Taban Puanı: ÖSYM tarafından 7 – 8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP108 puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının 20 den fazla olması halinde, puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilk 20 aday yazılı sınava çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle yirminci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava katılabilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

4. Sağlık durumu yurtiçi ve yurtdışı seyahate elverişli bulunmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren İngiliz/Amerikan Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Dil Bilim ve İngilizce Mütercim – Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına (KPDS) katılarak en az (A) veya İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL/IBT) sınavından en az 88 (veya geçerlilik süresi dolmamış dengi) puan veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 7,0 puan düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek, (Bu belgenin KPDS için son 5 (beş) yıl ve diğer sınavlar için son 2 (iki) yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.),

3. Ardıl tercüme yapabiliyor olmak.

BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

05/10/2012 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın (İnönü Bulvarı No. 45 Balgat/ANKARA) adresine şahsen veya posta ile başvurulacaktır. Alınan belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonrasında yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

B. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/gönderilmesi zorunludur. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

a) İş talep formu,

b) Diploma örneği veya denklik belgesi (Aslı görüldükten sonra Başkanlığımızca onaylanabilir.),

c) KPSS sonuç belgesi (KPSSP108 puan türünü içeren),

d) Yabancı dil sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi.

SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

1) Yazılı sınav: Denetim ve muhasebe terminolojisine yönelik olarak mesleki İngilizce bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

2) Sözlü sınav: Mesleki İngilizce bilgisi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacak, adaylara ardıl tercüme yaptırılacak ve mülakat yapılacaktır.

Yazılı sınav, Sayıştayın (İnönü Bulvarı No. 45 Balgat/ANKARA) adresinde 15 Ekim 2012 tarihinde sabah 9.30’da yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi daha sonra bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 2 aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçilmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 2 aday yedek olarak belirlenecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

TEBLİGAT

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

sayıştay hizmetli alımı, sayıştay personel alımı