SERBEST MUHASEBECİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; 12-13 Mart 2011 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6’ncı maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

Sınavlara girmek isteyenlerin “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı” na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

Sınavlara ilişkin hususlar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

a) Hukuk, iktisat, maliye, letme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

b- Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/ veya onların denetim ve
gözetiminde tamamlamış olmak, kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

c- Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak
yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

Başvuru için gerekli olan belgeler:

1. Sınav dosyası ( Sınav Başvuru Dosyaları odalardan sağlanabilir. )
2. Cumhuriyet Savcılığından ( resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,
3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.
4. İkametgâh İlmuhaberi,
5. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),
6. 6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
7. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi,
vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,
8. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğu TESMER tarafından
onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.
9. Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak
katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 70,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava
katılacaklardan toplam 490,00- TL’nin “Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487255 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru:

İlk kez katılacaklar için Odalara son başvuru tarihi : 10 Ocak 2011
İnternet üzerinden son başvuru tarihi : 21 Şubat 2011