Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personel memur alımları kapsamında havacılık alanında personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu sözleşmeli personel memur alımı kapsamında çeşitli pozisyonlara toplam 20 adet personel alınacak.

Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 14.09.2012 günü saat 09.00’da başlayacak ve 25.09.2012 Salı günü mesai bitiminde (saat 17.30) sona erecektir.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MEMUR ALIMI

Havacılık Uzmanları, 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 23. maddesindeki yetkilere sahip ve anılan yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

Kamu Yönetimi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Maliye, İşletme = 12 Kişi
– Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği = 2 Kişi
– Çevre Mühendisliği = 1 Kişi
– Harita Mühendisliği = 2 kişi
– Havacılık Mühendisliği = 1 Kişi
– Hukuk = 2 Kişi

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisadi ve idari bilimler, iktisat, letme, hukuk ve mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,
5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Sınavlarından (KPSS),

– Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 türünden en az 80 puan almış olmak,
– İktisat ve Ekonomi alanları için KPSSP-22 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Uluslar arası İlişkiler alanı için KPSSP-33 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Maliye alanı için KPSSP-24 türünden en az 80 puan almış olmak,
– İşletme alanı için KPSSP-27 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Elektronik Mühendisliği-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanları için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Çevre Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Harita Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Havacılık Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,
– Hukuk alanı için KPSSP-21 türünden en az 80 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yarışma sınavına katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ nin yabancı dil bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2010 Kasım, 2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
7) Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 50 TL yatırmak, gerekmektedir.

SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİH
Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Kamu Yönetimi İktisat İşletme Uluslararası İlişkiler Ekonomi Maliye Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları ve Bütçe, Kamu Gelirleri ve Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret Şirketleri-Kıymetli Evrak),Ceza Hukuku (Genel Hükümler). Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Temel İşletme Kavramları, Finansal Matematik, Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, İdare Hukuku (Genel Hükümler), Uluslararası Hukuk.

Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Genel Mühendislik Konuları

Çevre Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Havacılık Mühendisliği

Hukuk Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Kanunu, Eşya Hukuku, Kişiler Hukuku, Uluslararası Hukuk.
Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.

SİVİL HAVACILIK PERSONEL ALIM SINAVLARI, SINAV YERİ VE TARİHİ
Yazılı sınav 17 Kasım 2012 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

SİVİL HAVACILIK PERSONEL ALIM SINAVLARI, SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULAR
a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil bilgisi,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlükçe belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

SİVİL HAVACILIK PERSONEL ALIMI, BAŞVURULAR
Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 14.09.2012 günü saat 09.00’da başlayacak ve 25.09.2012 Salı günü mesai bitiminde (saat 17.30) sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SİVİL HAVACILIK PERSONEL ALIMI, BELGELER
a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu,
b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesiyle birlikte) aslı ya da kurum tarafından onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir),
d) Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 nolu hesabına sınav ücreti olarak 50 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve TC kimlik no belirtilmelidir),
e) 2 adet biometrik fotoğraf (4,5×6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan;
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf,
e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı
istenecektir.

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SİVİL HAVACILIK PERSONEL ALIM SINAV BAŞVURULARI

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü 3. Kat
Tel: (0312) 203 60 25, 203 60 97, 203 61 06, 203 62 00
Emek/ANKARA
İlan olunur.

sivil havacılık genel müdürlüğü personel alımı