Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kamu Personel Alımları

YENİCE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI
Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 1 adet ” Yardımcı Hizmet Görevlisi” unvanlı personel alınacaktır. Personel Eleman Alımları

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten lenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı ve engeli bulunmamak,

9) Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- En az İlkokul Mezunu olmak.

2- B sınıfı veya B sınıfını da kapsayan ehliyet sahibi olmak

3- Katı Yakıt Ateşçiliği Belgesi sahibi olmak.

4- İlan tarihi itibarıyla Karabük-Yenice İlçesinde en az son 6 aydır ikamet ediyor olmak.

2- İSTENECEK BELGELER

Başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

1- Başvuru dilekçesi

2-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)

4-2 adet vesikalık fotoğrafında eklendiği özgeçmiş ile varsa iş deneyimlerini gösteren belgeler

5-Adli sicil belgesi

6-Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge ( Erkek adaylar için)

7- Aile hekimliğinden alınacak sağlık raporu

8- Ehliyet(B sınıfı veya B sınıfını da kapsayan) Fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)

9- Katı Yakıt Ateşçiliği Belgesi

10- İlan tarihi itibariyle Karabük – Yenice ilçesinde en az son altı aydır ikamet ettiğini gösteren belge

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını14/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapacaklardır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İşe alınacak aday mülakata çağırılacak 3 aday arasından belirlenecektir. Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar 17/09/2012 tarihinde saat 14:00 da yapılacak olan noter kurası ile belirlenecektir. Mülakata bu 3 aday çağırılacaktır.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar elenecek ve kuraya katılamayacaktır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2- Mülakat, 19/09/2012 Çarşamba günü saat:11:30 da Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Mülakat heyetinin kararı mütevelli heyetinin onayı ile kesinleşecektir. Mülakat sonucuna göre başarı sıralaması yapılarak 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecektir.

3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6- Vakfımıza alınacak personel ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır. Ancak iki ay deneme süresi olacaktır.

7- Mülakat neticesinde başarılı bulunan aday için Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce sistem üzerinden onay verilmeden sözleşme imzalanılmayacaktır.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hükümet Konağı Kat 1 Yenice/KARABÜK

İrtibat Kurulacak Kişiler: Vakıf Müdürü Filiz CEBECİ ve Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi Zübeyde Yıldız TEL: (370) 7662619


BALIŞEYH SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) personel alımı yapılacak.
Balışeyh Kaymakamlığı SYDV Başkanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, SYDV bünyesinde çalıştırılmak üzere bir adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı yapılacağı bildirildi.

Başvuruda bulunacak olan adayların, 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olma şartlarının yanı sıra ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme sınavından Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı da aranmakta.

Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak, askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak şartları ise adaylarda aranan şartlardan bazıları.

Adaylarda aranan nitelikler ile diğer genel ve özel şartları taşıyan adaylar, müracaatlarını 19 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ web sitesinden online olarak yapabilecekleri bildirildi. SYDV’ye şahsen veya posta yolu ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği, detaylara ait tüm ilan ve duyuruların ise Balışeyh Kaymakamlığı web sitesi aracılığı yapılacağı belirtildi.

KARAMAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI
Karaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına iki büro görevlisinin alınacağı bildirildi.
Personel alımı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Müracaatlar 11 Eylül 18 Eylül tarihleri arasında sistemden yapılacak ve alım 2011-2012 KPSS P3 puanıyla olacaktır. Adaylar açılan ilanlara Karaman SYDV’nin http://www.karamansydv.gov.tr adresinde yayınlanan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinden SYDV Personel Alım ilanlarından online olarak başvuru yapabileceklerdir” denildi.

ARDAHAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIMI
Ardahan Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standarttan, Nitelikleri. Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 7 (yedi) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.
A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolay, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının belirtilen unvanın iş tanımında ve özel şartlarda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilecektir.)
b) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

c) 2012 yılında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü

bulunmamak.

e) Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel

herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak.

f) En az B sınıfı ehliyeti olmak (Erkek adaylar için )

g) Ardahan nüfusuna kayıtlı olmak

ğ) Alınacak 7 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinden 5 personelin 4 yıllık fakülte mezunu

olması (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji. Psikoloji,

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik. Halkla ilişkiler. İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri

tercih edilecektir.) En az 2 personelinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) yada

Sosyoloji, Psikoloji bölümü mezunu olması.

şartlan aranır.

C) MÜLAKAT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli

fotokopisi

2.Son 3 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3. KPSS Sonuç Belgesi aslı ya da noter tasdikli fotokopisi

4. Adli Sicil Belgesi

5. Diploma aslı ya da noter tasdikli fotokopisi

6. özgeçmiş, (özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

D) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvuruda bulunacak adayların. 03/09/2012 tarihi ile 17/09/2012 tarihi mesai saat. bitimine kadar http://app.aile.gov.tr/vakifilany internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2- Başvuru süresi sonunda mülakat tarihinde kurumumuz tarafından alınacak belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3- Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4- Başvuran adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday (21 aday ) sözlü mülakata çağrılacaktır.

5- Sözlü Mülakatı kazanan adayların 3 ay Deneme süresi olacak ve bu deneme süresi içersin de alım yapılan adaylarla belirli süreli iş sözleşmesi yapılacaktır. Deneme süresinin bitimine müteakip. Mütevelli heyeti Komisyonu tarafından çalışmasından memnun kalınan ve yeterli görülen adaylarla Belirsiz süreli sözleşme yapılacaktır.

6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartlar, taşımadığı sonradan anlaşılanların atamalar, iptal edilip mülakata katılan diğer adayların içerisinden mülakat puan en yüksekten başlamak kaydıyla personel alınabilir.

7- Mülakatı kazanan adaylar için en az 3 yıl Ardahan Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışacağına dair taahhüt alınacaktır.

8- Mülakat tarihi 25.09.2012 günü saat 14:00 de yapılacaktır Sözlü mülakata gelecek 21 adayın 25.09.2012 günü saat 14:00’de Vakıfta hazır bulunmaları, belirtilen tarih ve saatten sonra gelen adaylara herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

9- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

hükümet konağı memur alımı, kırıkkale sosyal hizmetler personel alımı, Karaman da cagrı merkezıne hızmetlı alınacakmı, sosyal yardımlaşma personel alımı