SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI İÇİN PERSONEL ALIM YAPILACAK – TEPEBAŞI İLÇESİ

Tepebaşı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 06/01/2011 tarih ve 01 sayılı karan ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere, SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” kapsamında, mülakat ile 1 adet Büro Görevlisi Statüsünde Personel alınacaktır.

A-İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (6 Aylık Belirli süreli sözleşme yapılacak, Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde belirsiz süreli sözleşme yapılacaktır.) İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 kişi

B – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER a- Genel Koşullar

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3 – Başvuru tarihi itibari ilel8 yaşını bitirmiş olmak.

4 – Erkek adayların, çalışacağı süre zarfında askerlikle ilişkisinin olmaması. (Muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

5 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6 – Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı lenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

b- Özel Koşullar

1- En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak.

2- Daha önce SYD Vakıflarında sürekli veya geçici olarak çalışmış olmak.

3- Bilgisayar kullanabiliyor olmak, (Vakıf otomasyon programı Soydav ile SOYBİS’i kullanabilir olmak öncelikli tercih edilir.)

4- Eskişehir’de ikamet ediyor olmak,

5- B sınıfı ehliyetle kullanılabilen araçları kullanabilecek Ehliyet Belgesine sahip sahibi olmak.

C – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir. Bir müracaat dilekçesi ekinde,

1 – Özgeçmiş.

2 – Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi ( sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

3 – Nüfus cüzdanı sureti.

4 -1 adet vesikalık fotoğraf. ( Özgeçmişinde renkli fotoğrafı olanlardan istenmeyecektir.)

5 – Askerlik terhis veya tecil belgesi.

6 – Varsa iş deneyim belgeleri.

7 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile bulunmadığına dair Sağlık Raporu. (Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)

8- Sabıka kaydı,

D – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ( 7. ve 8. Maddede istenen belgeler Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir) ile birlikte Tepebaşı ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Hoşnudiye Mh. İ. İnönü 1 Cd. No:131 Kat:3) şahsen 26 / 01 / 2011 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da, kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3 – İstenilen şartları taşıyan adaylardan öncelikli olarak özel koşulları taşıyanlar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 27/ 01 / 2011 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adaylar değerlendirilirken, öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecek, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.

4 – Mülakat, Sınav Komisyonu tarafından saat ll:00’da gerçekleştirilecek olup, en yüksek puanı alan 1 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.