Memur olmak isteyen çalışan sözleşmeliler, 4 Temmuz 2011 tarihine kadar kurumlarına yazılı olarak başvuracak. Memuriyette derece ve kademe belirlemesinde, sözleşmelilerin eski hizmet süreleri dikkate alınacak.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın yeni kararnamesini yayinladi. Soz konusu kararname ile 2 Haziran 2011 tarihli Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanlar Memur Kadrolarına atanabilecek. Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4 Haziran 2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alındı.

Anılan Kanun Hükmünde Kararnameyle, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında 4 Haziran itibarıyla çalışmakta olan ve 30 gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, anılan Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, 4 Haziran 2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacağı hüküm altına alındı.

KİMLER YARARLANAMAYACAK
-Uygulamadan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca, yurt dışı teşkilatı için vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar, sözleşmeli personel alımı için sınav ve yerleştirme lemleri tamamlanmış olmasına rağmen 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşme yapılarak fiilen göreve başlamamış olanlar ile 4 Haziran 2011 tarihinden sonra yeni alınacak sözleşmeli personel, uygulamadan faydalanamayacak.
5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36’ncı maddesinin üçüncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile muhtelif mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen diğer sözleşmeli personel de, memur kadrolarına geçemeyecek.