TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI, İŞ BAŞVURUSU

Trakya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Üniversite Hastanesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alacağı duyuruldu.

İlana başvuru için adaylarda aranan özellikler ise şunlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı lenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

5- Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,

8- Önlisans mezunları için 2010 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak.

9- Lisans mezunları için 2010 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak.

10- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Trakya Üniversitesi personel alımı için başvurular

Adaylar aşağıdaki yazılı olan belgeleri hazırlayarak 15 gün içerisinde

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi,

3- Lisans Mezunları için 2010 KPSSP3, Önlisans Mezunları için 2010 KPSSP93 puanını gösteren belge,

4- Tecrübe aranan pozisyonlar için deneyim ve çalışma sürelerini gösteren belge, Sertifika istenen pozisyon için Sertifika veya Belgelerin fotokopileri,

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

edirne devlet hastanesi iş başvurusu, edirne yeni devlet hastanesi personel alımı, trakya üniversitesi iş ilanları, edirne devlet hastanesi iş ilanları, edirne devlet hastanesi iş başvuru formu