Türk Standartları Enstitüsü yeni personel ve eleman alımları kapsamında personel alımı gerçekleştirecek. Buna göre söz konusu personel alımı çerçevesinde 56 adet TSE Uzman Yardımcısı alımı ve 30 adet kadrolu personel alımı yapılacak.

TSE kadrolu personel alımı kapsamında iş başlayacak olan olan elemanlar TSE merkez ve taşra teşkilatında görev alacaklar.

Başvurular 18 Mart 2013 tarihinde elektronik ortamda yapılacaktır.

TSE Personel Alımı Sınav Başvuru Şartları
TSE personel alımı sınavına başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken genel özellikler şöyle:

1-Türk Vatandaşı olmak.

2) 1 Ocak 2013 tarihi günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten lenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş ve bu sınavdan önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),

8) Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yüksek öğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.

9) Adaylar, tercih ettikleri illerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

10) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

TSE Personel Alımı, TSE 2013 Personel Alımı, TSE Personel Alım Sınavı, TSE Kadrolu Personel Alımı, TSE Sözleşmeli Personel Alımı, TSE Memur Alımı.