Tübitak Belirli Süreli Personel Alımı

TÜBİTAK Başkanlığına bağlı Araştırma Destek Programları Başkanlığında
Belirli Süreli Olarak İstihdam Edilmek Üzere Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı ve Bilimsel Programlar Uzmanı Alınacaktır.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (ARDB01 referans kodu
için),
b) Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak (ARDB02 referans kodu
için)
c) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
leyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak.
g) Lisans mezuniyet derecesi 4’lü sistemde en az 2,50; 100’lü sistemde ise en az 65 olmak.
h) Lisans bölümüne yerleştirildiği yılda yapılan Üniversiteye Giriş Sınavında yerleştirildiği
puan türünde ilk 100.000’e girmiş olmak
(Üniversiteye Giriş Sınavı sonucu olarak 1999 yılına kadar ÖYS, 1999-2010 yılları
arasında ÖSS, 2010 yılından bu yana LYS sınav sonuçları dikkate alınacaktır.)
i) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
Lisans Not Ortalaması + 10.000 ≥ 3,5
Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması
Not: Lisans Not ortalaması 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim
Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu dikkate alınarak
çevrilecektir.DAYLARDA ARANACAK YABANCI DİL KOŞULLARI
Adayların İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olması;
Referans
Kodu/
Bölümler
Sınav
Türü KPDS ÜDS
IELTS
Tüm
Bileşenlerin
den
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT FCE CAE CPE
ARDB01
ARDB02
En Az
Puan 80 80 7,5 79 213 550 A B C
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
IELTS : International English Language Testing System
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya
doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan
İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
Mezun olduğu Üniversiteden, lisans öğrenimini tamamladığı dönemde okuduğu lisans programının
öğretim dilinin %100 İngilizce olduğunu belirten bir belge getiren adaylardan İngilizce yeterlilik koşulları
aranmaz.
1. Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Referans Kodu: ARDB01
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda
belirtilen bölümlerden birini bitirmiş olmak,
1.1. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümü,
1.2. Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü,
1.3. Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,
1.4. İnşaat Mühendisliği,
b) Adaylarda aranacak genel koşullardaki (i) maddesinde belirtilen şartı sağlayan
başvurular arasında 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.4 için ayrı ayrı oluşturulacak sıralamalarda
en yüksek sonuca ulaşan ilk 6 aday mülakata çağırılacaktır. (6 ncı sıradaki
adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da
mülakata çağırılacaktır.)2. Bilimsel Programlar Uzmanı / Referans Kodu: ARDB02
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Yükseköğretim Kurumlarının aşağıda sayılan bölümlerinden birinde Yüksek
Lisans yapmış olmak ve en az 4 yıl mesleki tecrübesi bulunmak. (Doktora
eğitimini tamamlayanlar için tecrübe şartı aranmamaktadır.)
2.1. Makine Mühendisliği
2.2. Uzay ve Havacılık Mühendisliği
c) Adaylarda aranacak genel koşullardaki (i) maddesinde belirtilen şartı sağlayan
başvurular arasında yapılan sıralamada 2.1.’de en yüksek sonuca ulaşan ilk 12
aday, 2.2’de en yüksek sonuca ulaşan ilk 6 aday mülakata çağırılacaktır. (En son
sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da
mülakata çağırılacaktır.)

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) İş Tanımı
ARDEB’e sunulan/önerilen araştırma ve geliştirme projelerinin değerlendirme, izleme ve
sonuçlandırma süreçlerinde ve ARDEB’in görev tanımına giren diğer faaliyetlerde görev almak.AŞVURU SÜRECİ
a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:
 Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Aranan koşullarda Yüksek Lisans ve Doktora
eğitimi şartı konulan referans kodlarına başvuru yapan adaylar Lisans ve Lisansüstü
diplomalarını da getirmelilerdir.)
(Lisansüstü eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan
adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)
 Lisans transkript belgesi,
 Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,
 Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı)
 Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı)
 Çalıştığı işyerlerinden ve SGK’dan alınacak hizmet belgesi (ARDB02 referans kodu
için),
 Özgeçmiş,
 Bir adet vesikalık fotoğraf,
 İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.
b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 22/04/2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve
yeri daha sonra duyurulacaktır.
d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında
(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği
elektronik posta adresine gönderilecektir.
Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100 KavaklıdereANKARA

Tübitak personel alımı, tübitek memur alımı, sözleşmeli personel alımı, belirli süreli personel alımı, tübitak iş ilanı, tübitak personel alım ilanı, tübitak sınavı, tübitak iş başvurusu, 2013

tubitak eleman alımı, tübitak memur alımı