Ziraat Bankası Personel Alımı Uzman Yardımcısı Alımları

Ziraat Bankası tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteren şubelerinde görevlendirmek üzere personel ve eleman alımları kapsamında uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Buna göre söz konusu uzman yardımcısı alımı kapsamında 10 kişilik personel alımı yapılacak.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı personel alımları Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Personel Alım İlanı

Bankacılık Okulu’nda yetiştirilmek ve Bankamızın Kurumsal, Ticari ve Girişimci şubeleri ile büyük ölçekli şubelerinde, İstanbul’daki Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirilmek üzere 200 ve Bankamız tiraki Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.’de (Ziraat Leasing) görevlendirilmek üzere 10 Uzman Yardımcısı, istihdam edilecektir. Uzman Yardımcıları Bankacılık Okulu İstanbul Bölümünde eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır.

Bankacılık Okulu
Bankacılık Okulu, 1989 yılından bu yana Bankamızı hedeflerine ulaştıracak yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan bir gelişim programıdır. Sürekli gelişim temelinde inşa edilen program kapsamında Ekonomi, Finans, Muhasebe, Kredi Bilgisi, Risk Yönetimi ve Pazarlama Satış alanında teorik bilginin yanısıra iş başında eğitim imkanı da sunulmaktadır. Ayrıca program ile girişimcilik, inovasyon, analitik düşünme, sorun çözme ve stratejik düşünme alanlarında yetkinliklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bankacılık Okulunu başarı ile tamamlayan Uzman Yardımcılarımız, Bankamızın yüksek montanlı işlem hacmine sahip şubelerinde ve Genel Müdürlük birimlerinde görev almaktadır.

Genel Hususlar
Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabilecektir,
Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir.
Adaylar Sınav Merkezi seçimi yapabilecektir,
Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,
Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,
Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak olan adayların sözleşmelerinde, 2 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde
8.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.

Ziraat Leasing’de görevlendirilecek personel
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing), Bankamızın iştiraki ile kurulmuş, finansal kiralama alanında faaliyet gösteren ayrı bir anonim şirkettir. Ziraat Leasing için başvuruda bulunan adaylar, Bölge yapılanmasında görevlendirilmek üzere Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing) tarafından istihdam edilecektir. Bankamız tarafından yapılan sınavlar sonucunda, Ziraat Leasing bünyesinde görev alabileceği düşünülen adaylar ilgili iştirak yetkililerince de görüşmeye alınacak olup, istihdamı uygun görülenler ile Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (Ziraat Leasing) tarafından sözleşme imzalanacaktır.

Ziraat Leasing adayları, Banka Uzman Yardımcıları ile aynı sınava katılacaktır.
Ziraat Leasing için de alım yapılacak İl’ler listede belirtilmiştir.
Bu illerden birini tercih eden aday, Ziraat Leasing bünyesinde ilgili iştirakimiz ile sözleşme yapmak suretiyle istihdam edilebileceğini kabul etmiş sayılır.
Başvuru ve sınav sürecine ilişkin diğer tüm hususlar Ziraat Leasing adayları için de geçerlidir.

Adaylarda Aranan Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Personel Alımı, Başvurular

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
Uzman Yardımcısı unvanı için 24 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 45 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Eylül -28 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Uzman Yardımcısı Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2012 günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Personel Alımı, Sınavlar

Sınav Daveti
Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 9 Kasım 2012 Cuma gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 24 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır
Sınav Süresi: 140 dakika
Soru Sayısı : 120 soru
Genel Yetenek : 25 soru
Genel Kültür : 25 soru
Alan Bilgisi : 40 soru
İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi) İşletme (Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon) Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku) Muhasebe (Genel Muhasebe) Finansal Matematik-Matematik Yabancı Dil: 30 soru (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden herhangi biri)

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir.
Her il için ihtiyacın 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme
Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır,
Mülakatta 60`ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır,
Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır,
Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.

ziraat bankası uzman yardımcılığı, ziraat bankası uzman yardımcılığı sınavı, ziraat bankasi uzman yardimciligi sartlari, ziraat bankasi uzman yardimcisi alimi, ziraat bankası uzman yardımcısı maaşı